ساختارعاملی، روابط بین‌عاملی و اعتبار نسخه مقدماتی مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان- فرم گزارش معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 معاونت پیشگیری قوه قضاییه

4 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5 معاونت پیشگیری قوه قضائیه

6 دانشگاه شهید بهشتی

7 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

8 دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم

چکیده

نوجوانان درخطر مشکلات رفتاری و هیجانی جدی هستند.بسیاری از اختلالاتی که برای اولین­بار در دوره بزرگسالی، تشخیص داده می­شود، در اواخر نوجوانی ریشه دارند. هدف پژوهش حاضر ساخت نسخه مقدماتیِ مقیاسِ سلامت روان‌شناختی نوجوانان- گزارش معلم، بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی، 207 معلم از استان­های فارس، سیستان­وبلوچستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و البرز به شیوهِ‌ی نمونه­گیری دردسترس، انتخاب و به ا مقیاس سلامت روان‌شناختی- متوسطه دوم و نسخه گزارش معلم مقیاس مشکلات رفتاری پاسخ دادند. تحلیل عاملی اکتشافی و همبستگی میان خرده‌مقیاس­های دو ابزار پژوهش نشان داد که الگوی 7 مولفه‌ای، بهترین مدل براساس آسیب­شناسی نظری این مطالعه است. همچنین ضرایب همبستگی خرده­مقیاس­های مقیاس سلامت روان‌شناختی با ابعاد نسخه گزارش معلم مقیاس مشکلات رفتاری آخنباخ، حاکی از روایی ملاکی مناسبِ این ابزار بود. در مجموع، یافته­های این مطالعه نشان می­دهد که مقیاس سلامت روان‌شناختی نوجوان-فرم معلم از کفایت روان­سنجی لازم برای غربالگری مشکلات رفتاری دانش­آموزان متوسطه دوم برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploratory Factor Structure and Reliability of Preliminary Version of Mental Health problems Scale- Teacher Form for Iranian Students in Late Adolescent Age

نویسندگان [English]

 • saeed akbari 1
 • nader mansourkiayi 2
 • alimohammad zanghaneh 3
 • fatemeh erfanifar 4
 • mohsen jalalat danesh 5
 • s.mohammad shahvarani 6
 • siamak tahmasbi garmtani 7
 • s. ein allah tiymori fard 8
2 allameh tabatabayi university
3 Deputy of Prevention of Judiciary
4 shahid beheshti university, tehran, iran
5 Deputy of Prevention of Judiciary
6 shahid beheshti university
7 University of social welfare and rehabilitation sciences
8 Qom Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Adolescents are at risk for behavioral and emotional problems. Most of the disorders that firstly are diagnosed in adulthood have roots in late adolescence. The aim of the current study was to develop a preliminary version of Mental Health Problems Scale- Teacher Report for Iranian in late adolescent age (15-18 years). For this purpose, 207 teachers from Fars, Sistan and Baloghestan, Kermanshah, Khorasan razavi, East Azarbaijan, and Alborz Provinces were selected by convenience sampling method and asked him to complete the Mental Health Problem Scale and Achenbach’s Behavior Problems Scale- Teacher Report Form. Item analysis and exploratory factor analysis showed that the 7-component model has the best fit with the theoretical framework of the study. Also, correlation coefficients of the subscales of mental health problem scale and the subscales of the Achenbach Scale indicated the appropriate criterion validity of this instrument. Generally, the findings indicate that the Adolescents Mental Health Problem Scale- Teacher Report has the psychometric adequacy to screen the behavioral problems of students in late adolescent age (second high school)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scale Development
 • Mental Health
 • Students
 • Teacher Report Form
 • Factor analysis