مقایسه سرشت عاطفی و هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی، مرزی و افراد بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق اردبیلی

2 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مدل سرشت عاطفی و هیجانی از اجزای مشترک خلق، رفتار، شخصیت و بخشی از شناخت تشکیل شده است و به عنوان یک موضع اصلی بر حیطه­های مختلفی مانند رفتار، شناخت، ادراک، توجه، ارتباط، اراده، خلق و عاطفه تاثیر ­گذارده و تاثیر می­پذیرد. مدل سرشت عاطفی و هیجانی یک عنصر کلیدی برای درک سلامت و آسیب‌شناسی‌روانی است. هدف این پژوهش مقایسه‌ی­ سرشت عاطفی و هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی، مرزی و افراد بهنجار بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی و از نوع علی -مقایسه­ای  50 مرد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی، 50 مرد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و تعداد 50 مرد بهنجار به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و از نظر سرشت عاطفی و هیجانی مورد مقایسه قرار گرفتند.. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که بین سه گروه اختلال شخصیت ضداجتماعی، مرزی و افراد بهنجار در ابعاد مختلف سرشت­های عاطفی و هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد. به نظر می‌رسد که افراد مبتلا به  اختلال شخصیت ضداجتماعی و مرزی از لحاظ هیجانی و عاطفی  متفاوت هستند. پیشنهاد می‌شود که با استفاده از نتایج پژوهش حاضر و با تشخیص افتراقی اختلال شخصیت مرزی و ضداجتماعی، برنامه درمانی مناسب و جامع توسط روان‌شناسان و روانپزشکان جهت بهبود این افراد فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Effective and Emotional Temperament among Patients with Borderline and Antisocial Personality Disorders and Normal Individuals

نویسندگان [English]

  • mina taherifard 1
  • abas aboalghasemi 2
1 mohaghegh
چکیده [English]

Borderline and antisocial personality disorder is a common and chronic disease that disrupts all aspects of life. Therefore, the present study aimed to compare the affective and emotional temperament among patients with borderline and antisocial personality disorder and normal individuals. The study method is descriptive and causal-comparative. The statistical population consisted of all patients with antisocial and borderline personality disorder in Ardabil central prison and Isar and Fatemi psychiatric hospital in 2018. The sample included 50 patients diagnosed with antisocial personality disorder and 50 patients diagnosed with borderline personality disorder, as well as 50 normal individuals. All subjects were selected based on availability. The data were collected by structured clinical interview for personality disorders and Lara et al.’s affective and emotional composite temperament questionnaire. Data were analyzed using multivariate analysis of variance and LSD test. The results showed that there were significant differences among the three groups of antisocial and borderline personality disorders and normal individuals in different dimensions of affective and emotional temperament (p<0.01). It seems that individuals with antisocial and borderline personality disorder are different emotionally and affectively. It is suggested that using the results of the present study and with the differential diagnosis of borderline and antisocial personality disorder can be provided an appropriate and comprehensive treatment plan by psychologists and psychiatrists to improve these individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affective and emotional temperament
  • Antisocial personality disorder
  • Borderline personality disorder