روابط ساختاری افکار ناکارآمد و نشخوار فکری با علایم اختلال خوردن با میانجیگری عملکرد اجتنابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

اختلال خوردن به عنوان رفتارها و نگرش­های نادرست خوردن اطلاق می­شود که به صورت یک زنجیره اختلال در غذا خوردن تعریف می­شود. عده‌ای بی­اشتهایی روانی را به صورت اجتناب اولیه و پراشتهایی روانی را به صورت اجتناب ثانویه در نظر می‌گیرند. هدف این مطالعه ارایه­ی مدل مفهومی و آزمون آن برای رفتارهای خوردن بر اساس نشخوار فکری،افکار ناکارمد و و عملکرد اجتنابی بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی 312 نفر دانشجو (198 نفر دختر و 114 نفر پسر)، به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از نظر علایم اختلال خوردن، نشخوار فکری و افکار ناکارمد و اجتناب از تجربه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی روابط متغیرها با استفاده از مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل پژوهش، برازش مناسبی با داده‌های این پژوهش دارد و مسیرهای افکار ناکارمد و نشخوار فکری با علایم اختلال خوردن با میانجیگری عملکرد اجتنابی معنادار است. براساس این مدل ساختاری، نشخوار ذهنی و افکار ناکارآمد به عنوان متغیرهای برون‌زا، بر عملکرد اجتنابی و عملکرد اجتنابی  نیز بر اختلال خوردن تاثیر دارد. براساس یافته­های این پژوهش، می­توان نتیجه گرفت که عملکرد اجتنابی علاوه بر وجود رابطه­ی مستقیم، رابطه­ی بین افکار ناکارمد  و نشخوار فکری با  اختلال خوردن را نیز تنظیم می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural relationships of dysfunctional thoughts and rumination with symptoms of eating disorder by mediating of avoidance performance

نویسندگان [English]

  • latifesadat maardani
  • ezatollah ahmadi
Shahid Madani University of Azarbaijan
چکیده [English]

Eating disorder refers to inappropriate behaviors and attitudes that are defined as a chain of eating disorders.  Some consider anorexia as primary avoidance and bulimia as secondary avoidance. The purpose of this study was to provide a conceptual model and test it for eating behaviors based on rumination, dysfunctional thoughts, and avoidant performance. For this purpose, during a descriptive study, 312 students (198 females and 114 males) were selected through convenience sampling and evaluated in terms of symptoms of eating disorder, rumination and dysfunctional thinking and avoidance of experience.  Results of study of relationships between variable based on this structural model, showed Fits well with the data of this study and the pathways of dysfunctional thoughts and rumination with symptoms of eating disorder by mediate avoidance function are significant. Based on this structural model, rumination and dysfunctional thought as exogenous variables affect avoidance performance and avoidance performance on eating disorder as well. Based on findings of this study, it can be concluded that avoidance performance, in addition to having a direct relationship, also regulates the relationship between dysfunctional thoughts and rumination with eating disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symptoms of Eating Disorder
  • rumination
  • dysfunctional thought
  • avoidance performance