اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بدتنظیمی هیجانی و شفقت بر خود دانش‌آموزان خودآسیب رسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

3 مرکز تحقیقات روانپزشکی و رفتاری، موسسه اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

چکیده

خود آسیب­رسانی شامل انواع مختلفی از رفتارهایی است که با هدف­های مختلف روان‌شناختی و بین­فردی به شکل­های مستقیم  و غیر مستقیم انجام می­شوند و هرچند ممکن است با یا بدون نیت خودکشی باشند، به لحاظ اجتماعی و فرهنگی مورد قبول اکثریت نیستند. یکی از مولفه‌های مشترک در خودآسیب‌رسانی‌های مستقیم و غیرمستقیم مهارت‌های تنظیم هیجانی است.  هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی اثر بخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بد تنظیمی هیجانی و شفقت به خود دانش آموزان خود آسیب رسان شهر ساری بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس‌آزمون وگروه کنترل 30 دانش آموز دبیرستان شهر ساری به شیوه‌ی نمونه‌ی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 آزمایش و کنترل قرار گرفتند. پروتکل درمانی طی 10 جلسه 90 دقیقه ای در گروه آزمایش اجرا شد. شرکت کنندگان هر دو گروه،  در ابتدا و انتهای پژوهش، از نظر نشانه‌های مشکلات رفتاری، خود-آسیب رسانی، دشواری در تنظیم هیجان و شفقت به خود مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که در سطح معناداری 05/0 درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به بهبود وضعیت  بدتنظیمی هیجانی  دانش آموزان خود آسیب رسان هم در مرحله پس‌آزمون و هم در مرحله پیگیری شده است.  همچنین معلوم شد که در درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش منجر به افزایش سطح شفقت به خود دانش آموزان خود آسیب رسان هم در مرحله پس‌آزمون و هم در مرحله پیگیری شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of education emotion regulation techniques on reducing stress and increasing resilience of students

نویسندگان [English]

  • sareh izakiyan 1
  • bahram mirzaian 2
  • Seyed Hamze Hosseini 3
1 Ph.D. Educational Psychology, Department of Psychology, Sari unit, Islamic Azad University, Sari, Iran.
2 Islamic Azad University Sari Branch
3 Psychiatry and Behavioral Sciences Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
چکیده [English]

Emotional regulation as the cognitive style of information management Can be an emotional trigger that encompasses a wide range of cognitive, behavioral, emotional, and physiological responses, it Helps to manage or regulate emotions and facilitates one's adaptation to the environment.The purpose of study was determine the effectiveness of education emotional regulation techniques on reducing perceived stress, difficulty in emotional regulation and increasing resilience among students.For this purpose, a pre-test, post-test and follow-up study with a control group, 100 students with high stress and low resilience at Imam Khomeini International University in Qazvin were selected by available sampling and randomly assigned to experimental and control group. The members of the experimental group were exposed to the emotion regulation education  program during 8 sessions and the control group did not receive any interventions.The analysis of covariance data showed that the education program of  emotional regulation  significantly decreased the perceived stress, the difficulty of emotional regulation and increasing the resiliency analysis of variance with repeated measurement of data showed that the results were consistent during the follow up period. The results showed that the education  of emotional regulation techniques affect the components of genralized stress and distress tolerance and it can be used as an effective interventional method to reduce stress, improve the emotional regulation difficulties, and increase resiliency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Stress
  • resiliency
  • emotion regulation