اثر بخشی آموزش فنون تنظیم هیجان بر کاهش استرس و افزایش تاب آوری دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 دکتری روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه علامه طباطبایی تهران. عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

4 دانشگاه فردوسی

چکیده

تنظیم هیجانی می­تواند به عنوان سبک شناختی مدیریت اطلاعات برانگیزاننده هیجانی باشد که دامنه وسیعی از پاسخ­های شناختی، رفتاری، هیجانی و فیزیولوژیکی را در بر می­گیرد، به مدیریت یا تنظیم عواطف و هیجان­ها کمک می­کند و موجب سازگاری بیشتر فرد با محیط می­شود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش استرس ادراک شده، دشواری تنظیم هیجانی و افزایش تاب­آوری دانشجویان بود. برای این منظور، طی یک پژوهش نیمه تجربی، از نوع پیش آزمون- پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل، 100 نفر از دانشجویان دارای استرس بالا و تاب آوری پایین دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین به شیوه­ی نمونه­گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی و در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. اعضای گروه آزمایش طی 8 جلسه در معرض برنامه آموزشی تنظیم هیجان قرار گرفت و اعضای گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که برنامه آموزشی تنظیم هیجان باعث کاهش معنادار استرس ادراک شده، دشواری تنظیم هیجانی و افزایش تاب­آوری شد. نتایج تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر داده‌ها نشان داد، نتایج در دوران پیگیری پایدار بود. نتایج این پژوهش حاکی از این است که آموزش فنون تنظیم هیجان بر مولفه­های استرس فراگیر و تحمل پریشانی تاثیر می­گذارد و می­توان از آن به عنوان روش مداخله­ای موثری برای کاهش استرس، بهبود دشواری­های تنظیم هیجان و افزایش تاب­آوری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of education emotion regulation techniques on reducing stress and increasing resilience of student

نویسندگان [English]

  • Roghaie nironamnd 1
  • kave seydmoradi 2
  • Alireza Kakavand 3
  • zahra tavasoli 4
1 M.A. of General Psychology, Imam Khomeini International University, Qazvin
2 Ph.D. Student, Allameh Tabatabaei University
3 Ph.D. Exceptional Children Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran. Member of the faculty of Imam Khomeini International University Qazvin
4 Mashhad Ferdowsi University, Iran
چکیده [English]

Emotional regulation as the cognitive style of information management Can be an emotional trigger that encompasses a wide range of cognitive, behavioral, emotional, and physiological responses, it Helps to manage or regulate emotions and facilitates one's adaptation to the environment.The purpose of study was determine the effectiveness of education emotional regulation techniques on reducing perceived stress, difficulty in emotional regulation and increasing resilience among students.For this purpose, a pre-test, post-test and follow-up study with a control group, 100 students with high stress and low resilience at Imam Khomeini International University in Qazvin were selected by available sampling and randomly assigned to experimental and control group. The members of the experimental group were exposed to the emotion regulation education  program during 8 sessions and the control group did not receive any interventions.The analysis of covariance data showed that the education program of  emotional regulation  significantly decreased the perceived stress, the difficulty of emotional regulation and increasing the resiliency analysis of variance with repeated measurement of data showed that the results were consistent during the follow up period. The results showed that the education  of emotional regulation techniques affect the components of genralized stress and distress tolerance and it can be used as an effective interventional method to reduce stress, improve the emotional regulation difficulties, and increase resiliency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Stress
  • resiliency
  • emotion regulation