رابطه‌ی خودتنظیمی هیجانی و تاب‌آوری با سبک های مقابله با استرس در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

2 دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران.

3 دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، تهران، ایران

چکیده

تنظیم هیجان به معنی تلاش افراد برای تاثیر گذاشتن روی نوع، زمان و چگونگی تجربه و بیان، تغییر طول دوره یا شدت فرایندهای رفتاری، تجربی و یا جسمانی هیجانها است و به طور خودکار یا کنترل شده، هشیار یا ناهشیار و از طریق به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجان از جمله باز ارزیابی، نشخوار فکری، خوداظهاری، اجتناب و بازداری انجام می‌گیرد. خودتنظیمی هیجانی به تلاش‌های خود برای تغییر موقعیت، شامل افکار، هیجانها، تکانه‌ها، امیال و رفتارها و فرآیندهای توجهی گفته می‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودتنظیمی هیجانی و  تاب‌آوری با سبک­های مقابله با استرس در دانشجویان بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 236 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به شیوه ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از نظر راهبردهای مقابله‌ای، تنظیم شناختی هیجان و  تاب‌آوری مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیری با رویکرد سلسله مراتبی نشان داد که  تاب‌آوری به صورت مثبت و معنادار سبک مقابله مساله‌مدار را پیش‌بینی می‌کند. از بین راهبردهای خودتنظیمی هیجانی نشخوارگری و فاجعه سازی به صورت منفی و تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و ارزیابی مجدد مثبت به صورت مثبت و معنادار سبک مقابله مساله‌مداری را پیش‌بینی می‌کند.  تاب‌آوری به صورت منفی و معنادار سبک مقابله هیجان‌مداری را پیش‌بینی می‌کند. از بین راهبردهای خودتنظیمی هیجانی ملامت خویشتن و دیگران به صورت مثبت و پذیرش و  دیدگاه‌گیری به صورت منفی و معنادار سبک مقابله هیجان‌مداری را پیش‌بینی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional self-regulation and resilience with coping style for stress in university students

نویسندگان [English]

  • Hanieh Delgarm 1
  • Nasrin Bagheri 2
  • Mehrdad Sabet 3
1 Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen. Iran
2 Faculty of psychology and Social Sciences, Islamic Azad University Roudehen Branch,Tehran, Iran
3 Faculty of psychology and Social Sciences, Islamic Azad University Roudehen Branch,Tehran, Iran
چکیده [English]

Emotion regulation means people’s efforts to influence the type, time and how to experience and express, change the duration or severity of behavioral, empirical and physical processes of emotions and have been automatically or controlled, conscious or non-conscious done by using emotion regulation strategies, such as reappraisal, rumination of thoughts, self-expression, avoidance and inhibition. Emotional self-regulation refers to one’s own efforts to change the situation, including thoughts, emotions, impulses, desires and behaviors and attention processes. The aim of this study was to investigate the relationship between emotional self- regulation and resilience with coping styles for stress among students. For this purpose, in a descriptive and correlational study, a sample of 236 students from the University of Roudehen was selected through accessible sampling method and in terms of the coping strategies, cognitive emotion regulation and resilience was tested. The results of the hierarchical multiple regression approach showed that problem-focused coping style could be significantly and positively predicted by resilience. Among the emotional self- regulation strategies, rumination and catastrophizing predict negatively and refocus on planning and positive reappraisal predict positively and significantly problem-focused coping style. Emotion-focused coping style could be negatively and significantly predicted by resilience.Among emotional self- regulation strategies, blaming oneself and others predict positively and accepting and taking a view predict negatively and significantly emotion-focused coping style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional self-regulation
  • resilience
  • coping styles for stress