مقایسه‌ی تنظیم هیجانی و خودآگاهی در نوجوانان عادی و بزهکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان ،ایران.

2 استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد اصفهان (خوراسگان)،اصفهان ، ایران.

چکیده

تنظیم هیجانی فرایندی است که افراد به منظور انطباق و سازگاری خود با محیط، هیجانات خود را تغییر می‌دهند. یکی از عواملی که با تنظیم هیجانات مرتبط است خودآگاهی است. خودآگاهی، به معنای شناسایی دقیق موقعیت از طریق شناخت و تسلط بر احساسات، اندیشه‌ها، انگیزه‌ها و رفتارهای خود می‌باشد نتایج برخی پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که ممکن است نوجوانان بزهکار قادر به کنترل هیجانات خود نبوده و در مهارت خودآگاهی ضعف داشته باشند. با توجه به‌اینکه، عدم مهارت در تنظیم هیجانی و خودآگاهی ممکن است با اختلالات روانی از جمله اختلال سلوک و بزهکاری همراه باشد، هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی تنظیم هیجانی و خودآگاهی در نوجوانان عادی و نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت اصفهان بود. برای این منظور طی یک پژوهش علی- مقایسه‌ای، 130 نفر از نوجوانان بزهکار و 130 نفر از نوجوانان عادی با روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و از نظر تنظیم هیجانی و خودآگاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که نمرات نوجوانان بزهکار در زمینه‌ی ارزیابی شناختی و  خودآگاهی شخصی و عمومی، به طور معنا‌داری از نوجوانان عادی پایین‌تر بود اما، در زمینه‌ی بازداری بیانی نمرات نوجوانان بزهکار بالاتر از نوجوانان عادی بود. باتوجه به نتاج به دست آمده، این پژوهش از وجود تفاوت در تنظیم هیجانی و خودآگاهی نوجوانان بزهکار و عادی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Emotional Regulation and Self-awareness between Normal and Delinquent Adolescents

نویسندگان [English]

  • Nahid Bahreini 1
  • Asghar Aghaei 2
1 . MA,Department of educational science and psychology,Isfahan(Khorasgan)Branch,Islamic Azad University,Isfahan,Iran.
2 Professor,Department of educational science and psychology,Islamic Azad university,Isfahan,Iran.
چکیده [English]

Emotional regulation is the process of changing individuals emotions to adapt and adjust to their environment. One of the factors that affects “emotional regulation” is “self-awareness”. “Self-awareness” is the accurate identification of the situation by knowing and controlling of your feelings, thoughts, motivations and behaviors. Some studies shows the weakness of “emotion regulation” and “self-awareness” skills of delinquent adolescents. Regarding the fact that lack of skills in these two variables may be associated with mental disorders, such as conduct disorder, and delinquency, the aim of this study was the comparison of “emotion regulation” and “self- awareness” between normal adolescents and delinquent adolescents of the correctional center in the city of Isfahan. To do this, in a causal-comparative study, 130 delinquent adolescents and 130 normal adolescents were selected using available sampling research method and these two variables were evaluated. The results of multivariate analysis of variance showed the significant lower scores of “cognitive assessment”, also “personal and general self-awareness” of delinquent adolescents compared with normal adolescents, However higher scores in terms of “expression inhibition. As a result findings confirmed the differences of “emotional regulation” and “self-awareness” between normal and delinquent adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional regulation
  • self-awareness
  • delinquency