رابطه‌ی مولفه‌های فرانگرانی، نشخوار فکری و انعطاف پذیری ذهنی با علایم اختلال‌های طیف وسواس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی بالینی، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 نویسنده

چکیده

مساله‌ی نگرانی، باورهای منفی، نشخوار ذهنی و انعطاف پذیری حث مهمی‌در پدیده‌ی وسواس به شمار می‌رود. در  نگرانی معمولا به عنوان یک راهبرد مقابله‌ای در پاسخ به افکار مزاحم فعال می‌شود. زمانی که باورهای منفی فعال می‌شوند، فرد نگران اندیشی را به صورت عمل منفی ارزیابی می‌کند، یعنی درباره نگرانی، نگران می‌شود. نشخوار ذهنی مشابه نگرانی است، با این تفاوت که نشخوار ذهنی بر احساسات بد تجارب گذشته تمرکز دارد. هدف این پژوهش، بررسی رابطه‌ی  مولفه‌های فرانگرانی، نشخوار فکری و انعطاف پذیری ذهنی با اختلالات طیف وسواس بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی،  از بین کارمندان ستادی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ 76  نفر بصورت نمونه‌ی در دسترس انتخاب و از نظر نشخوار ذهنی- تامل، مهارتهای ذهن آگاهی، وسواس، رفتار ذخیره ای، موکنی ، دستکاری و کندن پوست  و وسواس فکری عملی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل همبستگی چندگانه (کانونی) و رگرسیون چندگانه نشان داد که بین مولفه فرانگرانی، نشخوار فکری و انعطاف پذیری ذهنی با وسواس جبری، و مولفه‌ی  فرانگرانی با وسواس احتکار و بدشکلی بدن رابطه معناداری وجود دارد. پیشنهاد می‌شود درمانگران و متخصصان  با برنامه‌های آموزشی که متضمن تغییر باورهای فراشناختی ناکارآمد است، از بروز رفتارهای وسواسی در سایر اختلالات طیف وسواس که آسیب های روانی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی جدی به دنبال دارد، پیشگیری کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship components of meta-worry, rumination and psychological flexibility with obsessive-compulsive spectrum disorders

نویسندگان [English]

  • Zahra Alikhani 1
  • mojtaba amirimajd 2
1 Msc, Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University of Qazvin
2 author
چکیده [English]

Worry, negative beliefs, rumination and flexibility are important topics in the phenomenon of obsessive-compulsive disorder. Worries are usually activated as a coping strategy in response to the disturbing thoughts. When negative beliefs are activated, a worried person evaluated a thought in a negative manner that is worried about worry. Rumination is similar to worry, with the difference that rumination focuses on the bad feelings of past experiences. The purpose of this research is to investigate the relationship between the components of meta-worry, mental rumination and mental flexibility with obsessive spectrum disorder. For this aim, in the descriptive - correlation research among all staff of Medical Sciences University of  Qazvin, 76 people were selected  by convenience sampling method and were tested in terms of mental rumination, contemplation, mindfulness, obsessive-compulsive, custodial, muscular, skin manipulation and practical obsessive-compulsive skills. According to multiple correlation analysis method (focal correlation) and multiple regression, there is a significant relationship between component of meta-worry, mental rumination and mental flexibility with obsessive-compulsive disorder and meta-worry component with obsessive compulsive and body deformity. It is suggested that therapists and specialist with educational programs that involve modifying and changing the meta-cognitive beliefs ineffective will result in the emergence and continuation of obsessive-compulsive behaviors in other obsessive-compulsive disorders that are seriously related to psychological, familial, social and economic harm. Followed, prevented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-worry
  • Mental rumination
  • Mental flexibility
  • Obsessive spectrum disorder (