یش‌بینی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک‌های دلبستگی با توجه به نقش واسطه‌ای شفقت خود در زوجین شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشکده روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

مشکلات بین شخصی نتیجه تاریخچه دلبستگی افراد است. در نظریه‌ی دلبستگی، انسآنها با نیازهای ارتباطی پایه برای شکل دادن پیوند قوی با یک موضوع دلبستگی که امنیت، صمیمیت و حمایت را فراهم می‌کند، هدف گذاری شده اند. پژوهش‌های قبلی نشان داده است که شکل‌های مختلف مشکلات بین شخصی با سبک‌های متفاوت دلبستگی مطابقت دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی مشکلات بین شخصی افراد بر اساس سبک‌های دلبستگی با توجه به نقش واسطه‌ای شفقت در زوجین  بود.  برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 200 زوج از شهر تهران به شیوه ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از نظر سبک‌های دلبستگی، خود شفقت ورزی، مشکلات بین فردی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نتایج نشان داد که خود شفقت ورزی در رابطه بین دلبستگی اضطرابی و مشکلات بین شخصی و خود شفقت ورزی در رابطه بین دلبستگی ایمن و مشکلات بین شخصی نقش واسطه‌ای دارند. هر سه متغییر سبک دلبستگی دارای رابطه خطی با مشکلات بین شخصی و خود شفقت ورزی است. همچنین ضریب بتای استاندارد نشده برای این متغییرها نشان می‌دهد که وزن متغیر دلبستگی اضطرابی بیشتر از دیگر متغیرهاست. به عبارتی می‌توان گفت که 41 درصد از تغییرات متغیر وابسته در مشکلات بین شخصی و  61 درصد این تغییرات در متغیر خود شفقت ورزی بوسیله‌این متغیر قابل پیش‌بینی است. نتایج این پژوهش از نقش واسطه‌ای شفقت بین سبک‌های دلبستگی و میزان مشکلات شخصی حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting interpersonal problems based on the attachment styles regarding the meditating role of self-compassion in couples in Tehran

نویسندگان [English]

  • Saeid Aslani 1
  • hosein eskandari 2
  • Maryam Mahmoudi 3
1 Allameh tabatabai university
2 Faculty of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Associate Professor/Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Interpersonal problems are the result of the people’s attachment history. In the attachment theory, humans have been designed to aim for basic relationship needs needed for forming a strong bond with an attachment subject that provides security, intimacy and support. Earlier studies show that different interpersonal problems adapt with different attachment styles. The aim of this study is to investigate the interpersonal problems of people based on their attachment styles regarding the moderating role of compassion in couples. Therefore, as a descriptive correlational study, 200 couples were chosen from Tehran through convenient sampling and their attachment styles, self-compassion, and interpersonal problems were evaluated. The results of the regression analysis demonstrated that self-compassion played as a mediator in the relationships between anxious attachment and interpersonal problems and also secure attachment and interpersonal problems. All three variables of attachment style have a linear relationship with interpersonal problems and self-compassion. What’s more, the non-standard beta coefficient for these variables show that the anxious attachment variable weighs more than the rest of the variables. In other words, it can be said that 41% of the changes in the interpersonal problems variable and 61% of them in the self-compassion variable are predicted by this very variable. The result of this study supports the mediating role of compassion amongst attachment styles and the amount of personal problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attachment styles
  • Self-compassion
  • Couples