نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

روانشناس

چکیده

یکی از متغیرهایی که به عنوان یک مفهوم کلیدی در تداوم وابستگی، سو مصرف و عود نقش دارد، ولع­مصرف است. ولع مصرف مواد به عنوان مهم­ترین عامل بازگشت به مصرف مواد، و هسته مرکزی اعتیاد است. ادراک از بیماری نیز با توجه به موضوعاتی مانند ادراک ماهیت، علت، مدت و مؤثر بودن کنترل، درمان و بهبود می‌تواند در انگیزش افراد برای درمان موثر باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد بود. برای این منظور، 150 نفر با تشخیص سومصرف مواد از مراکز ترک اعتیاد شهر شیراز به شیوه ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و از نظر ادراک بیماری، ولع مصرف و انگیزش درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که بازشناسی مشکل با پیامدهای درمانی و انسجام بیماری رابطه مثبت و با ولع مصرف رابطه منفی دارد. دوسوگرایی با انسجام بیماری رابطه مثبت، با ولع مصرف رابطه منفی دارد. گام برداری با انسجام بیماری رابطه مثبت، با ولع مصرف رابطه منفی دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 16 درصد واریانس بازشناسی، 10 درصد واریانس دوسوگرایی و 15 درصد واریانس گام برداری به وسیله ادراک بیماری و ولع مصرف تبیین می‌شود. پژوهش حاضر از نقش ادراک بیماری و ولع مصرف در پیش‌بینی انگیزش درمان افراد وابسته به مواد حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Illness Perception and Craving in Predicting Treatment Motivation for Drug-Dependent Individuals

نویسندگان [English]

  • sajad almardani
  • diba khosravinia
  • Akbar atadokht
  • sajad basharpoor
  • mohammad narimani
چکیده [English]

One of the variables that plays a key role in the continuity of dependence, suicide and recurrence is cravings. Drug craving is the most important factor in returning to drug use, and the core of addiction. illness perceptions is also effective in motivating people to cure the issues, such as perceiving the nature, cause, duration and effectiveness of control, treatment and improvement. The aim of this study was survey the role of illness perception and craving in predicting treatment motivation for drug-dependent individuals. For this purpose 150 people were selected by sampling method from drug addiction centers in the city of Shiraz. They were evaluated for perceived illness, craving and motivation for treatment. The results of multiple regression analysis showed that recognition relates positively to therapy outcomes, disease consistency but negatively correlated with craving. Ambivalence relates positively to disease consistency but negatively correlated with craving. Taking Steps elates positively to disease consistency but negatively correlated with craving. The results multiple regression showed that 16% variance of recognition, 10% variance of ambivalence and 15% variance taking steps explained by illness perceptions and  craving.The present study supports the role of perceived disease and craving in predicting the motivation for drug dependent individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • illness perceptions
  • craving
  • treatment motivation
  • drug dependence