پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر براساس نشخوار خشم و ابرازگری هیجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی ، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

رفتارهای پرخطر  طیفی از رفتارها را در برمی­گیرد که نه  تنها برای فرد درگیر در این رفتار و افراد مهم زندگی وی زیان­های جدی به بار می­آورد، بلکه منجر به آسیب­های قابل توجه به افراد دیگر نیز می‌شود. نقش تنظیم هیجان، عاطفه منفی، هیجان­خواهی، نحوه ابراز هیجان و سبک­های ناکارآمد ابرازگری هیجان و احساسات در رفتارهای پرخطر را علاقه‌ی زیادی را بر انگیخته است. هدف این پژوهش، پیش­بینی گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان براساس ابرازگری هیجان و نشخوار خشم بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی 282 نفر (202 پسر و 80 دختر) دانش­آموز دوره‌ی دوم متوسطه شهر همدان به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و از نظر ابرازگری هیجان، نشخوار خشم و خطرپذیری مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که بین ابرازگری هیجان باگرایش به رفتارهای پرخطر رابطه منفی و معنا­داری و بین نشخوار خشم و گرایش به رفتارهای پرخطر رابطه مثبت و معنی­دار وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد ابرازگری هیجان و نشخوار خشم 21 درصد از واریانس گرایش به رفتارهای پرخطر را تبیین می‌کند. بنابراین با توجه به یافته­ها می­توان گفت ابرازگری هیجان و نشخوار خشم پیش­بینی کننده گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of high-risk behaviors based on anger rumination and emotional expressiveness

نویسندگان [English]

  • Mostsfa maleki 1
  • Hossein Mohagheghi 2
  • Safdar Nabizadeh 3
1 M. A. of Psychology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Faculty of Economics and Social Sciences.
2 Department of Psychology, Faculty of Economic & Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Economic & Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Emotion regulation plays an important role in responding to possible stresses and crises, especially among adolescents, So, it is important to examine the role of effective factors in the development of emotion regulation. Current study investigated the role of attachment and family functions in prediction of emotion regulation in adolescents. A sample of adolescents between the age of 14 to 17, selected based on multi-level cluster sampling, completed a battery of questionnaires including family function assessment, inventory of parent and peer attachment and children and adolescent’s emotion regulation checklist. Data were analyzed using SPSS software. The results of this study showed that the overall function of the family was most important in predicting emotional stability, self-awareness in expressing emotions, emotional expressiveness in suitable situations, emotional flexibility and control and management of emotions. Other family functions’ subscales including behavioral and communication control also played an important role in emotional expressiveness in suitable situations. However, attachment to mother showed weak correlations with several subscales of ERC, did not play a significant role to predict emotion regulation strategies in adolescents. Therefore, the healthy family function can play a crucial role in the formation of emotional stress during adolescence, and prevent many challenges during adolescence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional expressiveness
  • anger rumination
  • high-risk behavior