نقش راهبردهای نه گانه ی تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی تاب آوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

استفاده از راهبردهای مختلف تنظیم هیجان، تاثیر مهمی بر نحوه ی خروج افراد از شرایط استرس زا دارد. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی تاب آوری بر اساس راهبردهای 9 گانه ی تنظیم شناختی هیجان، انجام شده است. بدین منظور، طی یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی،  300 نفر دانشجو (200 زن، 100 مرد) از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی به شیوه ی تصادفی انتخاب و از نظر تاب آوری و تنظیم شناختی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان، راهبردهای ارزیابی مجدد مثبت و تمرکز مجدد بر برنامه ریزی به صورت مثبت و از میان راهبردهای ناسازگارانه ی تنظیم شناختی هیجان، فاجعه آمیز پنداری و سرزنش دیگران به صورت منفی امکان پیش بینی تاب آوری دارند. این نتایج، نشان     می دهد راهبردهایی که افراد برای تنظیم هیجاناتشان به کار می گیرند، می تواند عامل بسیار مهمی در تعیین تاب آوری آنها باشد و تقویت راهبردهای سازگارانه ی تنظیم هیجان باید به عنوان هدفی برای پی ریزی مداخلات و برنامه های آموزشی تاب آوری مورد توجه واقع شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Nine Strategies of Cognitive Emotion Regulation in the Prediction of Resilience

چکیده [English]

Employing different strategies of cognitive emotion regulation produces significant effect on healing individuals in stressful situations. The present research purpose is to investigate the role of nine strategies of cognitive emotion regulation in the prediction of resilience. Therefore, in a descriptive correctional study, 300 university students (200 female and 100 male) were randomly selected from among Allameh Tabatabaei University and tested with regard to resilience and cognitive regulation. Results of regression analysis indicated that from among adaptive strategies of cognitive emotion regulation, positive reappraisal and refocus on planning can positively predict the resilience. Moreover, from among maladaptive cognitive emotion regulation strategies, catastrophising and other-blame can negatively predict the resilience. As results indicates, the strategies employed by individuals in order to regulate their emotions can play a significant role in the determination of their resilience and strengthening the adaptive cognitive emotion regulation should be regarded as therapeutic and educational goal in enhancing the resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resilience
  • cognitive emotion regulation