مدل ساختاری ویژگی های شخصیتی با میانجیگری معنویت در گرایش به خودکشی و سو مصرف مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه ازاد رودهن

2 دانشیار/دانشگاه آزاد رودهن

چکیده

شخصیت به سازمان پیچیده‌ای از تمایلات و ویژگی‌هایی اشاره دارد که با برآیندهای مهم زندگی از جمله تندرستی و بیماری‌ها مرتبط‌‌اند و می توانند با میانجی‌های مختلف در رفتارهای پرخطر افراد موثر باشد. هدف این پژوهش، تعیین نقش میانجی معنویت در رابطه ویژگی های شخصیتی با گرایش به خودکشی و سومصرف مواد بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی472 دانش­آموزان پسر دوره­ی دوم متوسطه پایه­های دوم و سوم دبیرستان­های شهرستان کرج به صورت نمونه‌ در دسترس انتخاب و از نظر ویژگی های مهم شخصیت، معنویت، گرایش به خودکشی و گرایش به اعتیاد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین ویژگی شخصیتی روان رنجوری با میانجی معنویت و گرایش به افکار خودکشی و سومصرف مواد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، در حالی که بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، تجربه پذیری، توافق پذیری و باوجدان بودن با میانجی معنویت و گرایش به افکار خودکشی و سومصرف مواد رابطه منفی و معنادار وجود دارد. می‌توان گفت بین ویژگی های شخصیتی و گرایش به افکار خودکشی و سومصرف مواد در دانش آموزان رابطه وجود دارد و این رابطه می تواند با نقش میانجی معنویت تعدیل شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of personality traits with mediating role of spirituality in suicidal tendency and drug abuse

نویسندگان [English]

  • heshmat ahmadi 1
  • rahim davari 2
1 student/azad university rodehen
2 Associate professor / Rudehen Azad University
چکیده [English]

Personality refers to a complex organization of tendencies and characteristics that are associated with important life outcomes such as health and disease and can be effective in mediating high-risk behaviors.The aim of this study was to determine the mediating role of spirituality in relation to personality traits with suicidal tendencies and drug abuse. Descriptive correlational research method was used for research purposes. The sample was selected by convenience sampling method. It consisted of 472 second and third grade high school male students in Karaj, Iran. Students’ main personality traits, spirituality, suicidal tendency and addiction tendency were assessed . The results of correlation analysis showed that there is a positive and significant relationship between the neurotic personality traits and mediating role of spirituality and tendency toward suicidal thoughts and drug abuse, while there is a negative and significant relationship between personality traits of extroversion, openness, agreeableness and conscientiousness and the mediating role of spirituality and tendency towards suicidal thoughts and drug abuse. And this relationship can be moderated by spirituality as mediator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality traits
  • Spirituality
  • Suicide
  • drug Abuse