اثر بخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر عزت نفس زنان مبتلا به اسکلرودرمی (اسکلروز سیستمیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روانشناسی سلامت، دانشگاه آزاد کرج، کرج، ایران

2 دپارتمان روان شناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ایران

3 دپارتمان روان شناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن ایران

4 استادیار، فوق تخصص روماتولوژی بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران،

چکیده

ماهیت بیماری اسکلرودرمی سیستماتیک بسیار تهدیدکننده و ناتوان کننده است و بهداشت روانی را تحت تاثیر قرار می­دهد، از جمله منجر به تخریب عزت نفس در بیمار می شود. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر روان درمانی یکپارچه نگر با جهت گیری چهار عامل مشترک بر افزایش عزت نفس و چهار مولفه آن (عمومی، اجتماعی، خانوادگی و شغلی یا تحصیلی) در زنان مبتلا به اسکلرودمی بود. بدین منظور، پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بعد گذشت 3 ماه از مداخله بود. جامعه آماری، شامل زنان مبتلا به اسکلرودرمی است که در سال 2016 به بیمارستان شریعتی و مرکز رماوتیسم ایران مراجعه داشتند. از این میان، 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت (1967) بود. نتایج تحلیل واریانس با اندازگیری مکرر نشان داد کهروان درمانی یکپارچه نگر با جهت گیری چهار عامل مشترک، عزت نفس و کلیه مولفه ی آن را در زنان مبتلا به اسکلرودمی را افزایش داده و این اثر بخشی بعد از سه ماه نیز ماندگار بوده است. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، درﻣﺎن یکپارچه نگر با جهت گیری چهار عامل مشترک (رابطه درمانی، امید و انتظار درمان، آگاهی افزایی و نظم بخشی رفتار) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اسکلرودرمی ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Integrative psychotherapy on Self-esteem among women with systemic sclerosis (scleroderma

نویسندگان [English]

  • Leila shamkoeyan 1
  • Mohamadreza seyrafi 2
  • Farah LotfiKashani 3
  • hasan ahadi 2
  • Hoda Kavosi 4
1 Department of Health Psychology, Karaj Free University, Karaj, Iran
2 IAU
3 IAU
4 Assistant Professor of Rheumatology, Tehran University of Medical Sciences and Health Services
چکیده [English]

The nature of systematic scleroderma is very threatening and debilitating and affects mental health, including the destruction of self-esteem in the patient. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of integrated psychotherapy with the orientation of four common factors on self-esteem and its four components (general, social, familial, and occupational or educational) in women with scleroderma. Therefore, in a Semi-experimental research was carried out with pretest design, post-test with control group and follow-up after 3 months of intervention. The statistical population included women with scleroderma referred to Shariati Hospital and Iran's Rheumatism Center in 2016. Of these, 30 patients were selected as available samples and randomly were placed in two control and treatment (experiment) groups, each of which consisted of 15 individuals. The instrument of this research was Cooper Smith's (1967) Self-esteem Questionnaire. The results of repeated measures analysis of variance showed that integrated psychotherapy with the orientation of four common factors, self-esteem and all its components increased in women with scleroderma, and this effect was lasting after three months. Therefore, integrated therapy with four commonality orientations (relationship, hope enhancing, awareness promotion and behavior regulation) is considered as an effective intervention in patients with scleroderma.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrative Psychotherapy
  • Self-esteem
  • systemic sclerosis (Scleroderma(