مقایسه‌ی بازشناسی هیجان‌های چهره‌ در کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم و کودکان بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناسی، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در آغاز کودکان هیجانهای دیگران را از طریق فرایند نسبتا خودکار سرایت حالات هیجانی تشخیص می دهند.  شادی، غم، ترس و خشم ازجمله (اصلی ترین) حالات هیجانی هستند که با توجه به درونی بودنشان می‌توان آنها را مستقیما از جلوه های صورت استنباط کرد. پاسخ دادن به حالات هیجانی دیگران نشان دهنده‌ی این است که این حالات توسط کودک درک و معنادار شده اند. نتایج متناقضی در خصوص نقص در بازشناسی هیجان در کودکان طیف اوتیسم گزارش شده است. هدف این پژوهش، مقایسه­ی کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان بهنجار در بازشناسی هیجان­های شش­گانه از چهره و زمان واکنش به آن بود. برای این منظور، طی یک پژوهش مقایسه ای، 20 کودک مبتلا به اوتیسم به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با  20 نمونه‌ی بهنجار از نظر سنی با این کودکان همتا شدند.  گروه‌ها از نظر بازشناسی هیجان چهره و زمان واکنش به این هیجان­ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که دو گروه در بازشناسی هیجان و زمان واکنش تفاوت دارند و عملکرد گروه اوتیستیک در مقایسه با کودکان عادی، در بازشناسی هیجان و زمان واکنش به آن ضعیف­تر بود. این پژوهش از وجود نقص در بازشناسی اظهارات هیجانی چهره در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Recognition of Facial Emotion Expressions in Children with Autism Spectrum Disorder and Normal Children

نویسندگان [English]

  • Mahsa Ahadian 1
  • Hamid Poursharifi 2
  • layli Panaghi 3
1 psychology, educational science and psychology, tabriz univrsity, Tabriz, Iran.
2 Department of psychology, University of social welfare and rehabilitation sciences, Tehran, Iran.
3 shahid Beheshti
چکیده [English]

Originally, children recognize other people’s emotional expressions through an emotional transmission process that is approximately automatic. Happiness, sadness, fear and anger are some of the main internal emotions which can be directly perceived by facial expressions. Children’s reaction to the emotions demonstrate their ability to recognize and interpret them. Researches evaluating Deficit in emotional recognition of autistic children leads to conflicting results. The aim of this study is to compare recognition of six basic facial expressions and reaction times in children with and without autism spectrum disorder. For this purpose, utilizing a comparative research design, 20 children with autism spectrum disorder - selected by the use of convenience sampling method- were compared with 20 typically developing age-matched control subjects in facial emotional recognition and reaction time. Multivariate Covariance Analysis results showed significant differences between two groups in reaction time and recognition of emotions. It was revealed that performance of autistic children in facial emotion recognition was slower and less accurate than normal children. In this study, it is confirmed that children with autism spectrum disorder have a deficit in recognizing emotional expression in faces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autism
  • facial emotion recognition
  • Emotion
  • Reaction time