اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در اضطراب اجتماعی، تاب آوری و تنظیم هیجان زنان قربانی خشونت خانگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

محقق اردبیلی

چکیده

زنان قربانی خشونت خانگی به لحاظ مولفه‌های روان شناختی، هیجانی، زناشویی و به طور کلی کیفیت زندگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن­آگاهی مبتنی بر شناخت در اضطراب اجتماعی، تاب­آوری و تنظیم هیجان زنان قربانی خشونت خانگی انجام گرفت. برای این منظور طی یک پژوهش آزمایشی با استفاده از نمونه­گیری در دسترس، 32 زن قربانی خشونت خانگی دارای اضطراب اجتماعی انتخاب گردیده و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش (16 نفر) و گروه کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. مداخله درمانی به مدت 8 جلسه‌ 90 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایش انجام گرفت و به گروه کنترل هیچ آموزشی ارایه نشد. برای جمع­آوری داده­ها از پرسش‌نامه‌های اضطراب اجتماعی، تنظیم هیجان و مقیاس تاب­آوری استفاده شد. تحلیل کوواریانس نشان داد که بین میانگین نمره‌های پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی‌داری وجود دارد  و ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت منجر به کاهش اضطراب اجتماعی، افزایش تاب‌آوری و تنظیم هیجان در زنان قربانی خشونت خانگی شده است. به نظر می‌رسد کـه ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت تاثیر مطلوبی در کاهش مشکلات روانی و هیجانی زنان خشونت دیده دارد و توجه به این روش درمانی برای زنان درگیر خشونت خانگی از اهمیت خاصی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognition-based Mindfulness Therapy on Social Anxiety, Resilience and Emotion Regulation in Women Victims of Domestic Violence

نویسندگان [English]

  • mina taherifard
  • nilofar mikaeili
mohaghegh
چکیده [English]

The women victims of domestic violence do not have a favorable situation in terms of psychological, emotional, marital and overall quality of  life. Therefore, this study aimed to investigate  the effectiveness of cognition-based mindfulness therapy on social anxiety, resilience and emotion regulation in women victims of domestic violence. During a pilot study, 32 women victims of domestic violence with social anxiety were selected by using available sampling. They were randomly placed in experimental (16) and control (16) groups. Therapeutic intervention was performed for eight sessions of 90 minutes on the experimental group, and the control group don’t have any training at this stage. The data were collected by questionnaires of domestic violence against women, emotional regulation, social anxiety and vibrational scales. Analysis of covariance showed that there is a significant difference between the mean post-test scores of the experimental and control groups. Cognition-based mindfulness therapy has reduced social anxiety, increased resilience and emotional adjustment in women victims of domestic violence. It seems that cognitive-mindedness has a useful effect on reducing the psychological and emotional problems in violent women. It is important to pay attention to this method of treatment for women victims of domestic violence

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognition-based mindfulness therapy
  • Social anxiety
  • resilience
  • emotion regulation
  • Domestic violence