بررسی رابطه ساختاری سرشت و منش ، الکسی تایمیا و استرس ادراک شده با اعتیادپذیری در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 استاد روانشناسی دانشگاه تبریز

چکیده

سرشت، سبک رفتاری یک فرد است که روش‌های پاسخ خاص او را تعیین می‌کند و شامل سازمان یافتگی کارکردی متشکل از سامانه‌های متفاوت و دریافت منطقی درباره خود، دیگران و دنیا است. مشخصه اصلی الکسی تایمیا مشکل در شناخت هیجآنهای خود و تنظیم واکنش‌های احساسی در مواجهه با وقایع هیجانی است. هدف پژوهش بررسی رابطه سرشت و منش و الکسی تایمیا با اعتیادپذیری دانشجویان بود. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 348 دانشجو به شیوه‌ی  نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و از نظر سرشت و منش، الکسی تایمیا، استرس ادراک شده و آمادگی به اعتیاد مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل عامل تاییدی و مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد مدل اندازه‌گیری شده با مدل مفهومی برازش مطلوب دارد. اثر الکسی تایمیا و استرس ادراک شده بر اعتیاد پذیری مثبت و معنادار است همچنین اثر نوجویی، پاداش وابستگی، آسیب پرهیزی، خودراهبری وخودفراروی بر اعتیادپذیری مثبت و معنی دار و اثر خودراهبری و خودفراروی بر اعتیادپذیری منفی و معنی دار است. این پژوهش از این موضوع حمایت می‌کند که  الکسی تایمیا ، استرس ادراک شده و عوامل سرشت و منشی از عوامل زمینه ساز در ابتلا به اعتیاد هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of Structural Relation in Temparement-character ,Alexithymia and Percieved Stress with Addiction Preparation in University Students

نویسندگان [English]

  • Mansor Beyrami 1
  • Jalil Babapoor 1
  • Toraj Hashemi 2
  • saeedeh khalilzad behruzian 1
1 Tabriz university
چکیده [English]

The Temparement is one’s behavioral  manner that determines specific reactions and includes  functional organization that formed by different systems and logical comprehension about self, others and world. The main feature of alexithymia is difficulty in  identifying  emotion and adjusting of emotional reactions in confrontation with emotional events. The aim of  this  study was to investigate  of  Structural Relation in Temparement-character ,Alexithymia and Percieved Stress  with Addiction Preparation in University Students. for this reason in during the descriptive-correlation study , 348 student were selected by convenience sampling method and  assested in  Temparement -character Alexithymia, Percieved Stress and Addiction Preparation .the results of confirmatory factor analysis and structural equation modeling indicated that the  measured model with the conceptual model has favorable fit. There was positive significant effect of alexithymia and perceived stress on addiction preparation and also  there was positive and significant effects of novelty seeking, reward dependence and harm avoidance on addiction preparation. And the negative significant effects of self-directedness and self-transcendence on addiction preparation.This study is supporting that alexithymia, perceived stress and Temparement-character factors is Predisposing factors in preparation to addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Temparement-character
  • Alexithymia
  • Percieved Stress
  • Addiction Preparation