بررسی مقایسه‌ای سیستم حساسیت به تنبیه، سیستم حساسیت به پاداش و عصب شناسی عاطفی شخصیت بر اساس ابعاد سایکوپاتولوژیک دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ارومیه

2 گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناس ارشد روان شناسی، دپارتمان روان شناسی، ، دانشگاه آزاد واحد اهر، اهر، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده

دوران نوجوانی به عنوان دوره پراسترس در فرایند رشد شناخته می‌شود، طی این دوران نوجوانان همزمان با تغییرات جسمانی و شناختی، تغییرات عاطفی و هیجانی زیادی را به صورت آشفتگی هیجانی تجربه می‌کنند. آشفتگی روان‌شناختی از مشکلات شایع در دوران نوجوانی خصوصا در بین دختران است. هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی سیستم حساسیت به تنبیه و سیستم حساسیت پاداش و عصب شناسی عاطفی شخصیت بر اساس ابعاد سایکوپاتولوژیک آشفتگی روان‌شناختی (اضطراب، استرس و افسردگی) دختران نوجوان بود. برای این منظور طی یک پژوهش علی مقایسه‌ای، 120 دختر دانش آموز شهرستان تبریز که بیشترین و کمترین آشفتگی روان‌شناختی را داشتند انتخاب و از نظر سیستم حساسیت به تنبیه و پاداش و عصب شناسی عاطفی شخصیت مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که بین دختران با آشفتگی روان‌شناختی بالا و پایین از لحاظ ابعاد حساسیت به تنبیه و پاداش و همچنین ابعاد عصب شناختی عاطفی شخصیت تفاوت معناداری وجود دارد. به نظر می‌رسد فعالیت سیستم حساسیت به تنبیه و تقویت و همچنین تجربه عواطف منفی می‌تواند پیش بین مهمی در شناسایی افراد با مشکلات روان‌شناختی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward and Affective Neuroscience Personality based on the girl adolescents psychopathological dimensions

نویسندگان [English]

  • Karim Babayi 1
  • emrah tajoddini 2
  • jale aminzade 3
2 dept of psychology, urmia university, urmia, iran
3 Department of Psychology, Islamic Azad University of ahar, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The ability to recognize and categorize audio stimuli and track their meaningful patterns and recognition of the difference between sounds in a colloquial language depends on the enhancement of auditory perception. It seems that children with  hyperactivity / attention deficit disorder face several difficulties  due to lack of sensory processes (audio and visual) and limited scope of attention in educational, cognitive, and cognitive fields, especially executive, social, behavioral and emotional functions. The purpose of this study is to make a comparison between visual and auditory performance indexes among the three groups of hyperactivity disorder, attention deficit disorder and attention deficit/ hyperactivity disorder. To achieve this, in a causal- comparative study, 69 students with the diagnosis of hyperactivity/attention deficit disorder were selected according to the Convenience sampling method and tested for visual-auditory continuous performance. The study grouped the subjects under three headings of hyperactivity disorder (9 people), attention deficit (30), hyperactivity / attention deficit disorder (30 people). The results of one-way analysis of variance showed that auditory and visual performance indexes in students with hyperactivity, attention deficit, hyperactivity-attention deficiency have a significant difference and the auditory and visual performance of the hyperactivity group is better than the attention deficit and hyperactivity / attention deficit group. This research supports deficiencies in visual and auditory related tests of people with ADHD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperactivity
  • Attention Deficit
  • visual-auditory continuous performance