اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر هیجان (EFT) بر بهبود ابرازگری هیجانی و بهبود کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

3 دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

دیابت یک بیماری مزمن شایع است. عدم پذیرش بیماری، حساس شدن به نوسانت قند خون، نیاز به تزریق انسولین، محدودیت در رژیم غذایی و میزان فعالیت، نیاز به مراقبت دقیق و مداوم از خود ونیز احتمال بروز عوارض جسمانی جدی سبب بروز مشکلات روان شناختی در افراد دیابتی می گردند. تحقیقات نشان می دهد که نارسا کنش وری جنسی در زنان مبتلا به دیابت، بسیار شایع است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه‌ درمانی متمرکز بر هیجان  بر بهبود ابرازگری هیجانی و کنش وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه کنترل، 24  زن مبتلا به دیابت نوع دو از مراکز بهداشت شهر مشهد براساس نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به شیوه‌ی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. دو گروهها، قبل و بعد از مداخله از نظر ابرازگری هیجانی و کنش وری جنسیمورد آزمون قرار گرفتند.گروه آزمایش، به مدت 8 جلسه تحت درمان متمرکز بر هیجان (EFT) قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان متمرکز بر هیجان در افزایش ابرازگری هیجانی و کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو بطور معنا داری موثر بوده است. به نظر می رسد، گروه درمانی متمرکز بر هیجان به کمک اعتباربخشی هیجان و قاب دهی مجدد می تواند ابرازگری هیجانی و نیز کنش‌وری جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع دو بهبود بخشد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of emotionally-focused group therapy on improving emotional expressiveness and sexual functioning of women with type 2 diabetes

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Ahmadi Bajestani 1
  • MohammadJavad Asghari EbrahimAbad 2
  • Seyedali Kimiyayi 3
  • MohammadJavad Asghari EbrahiAbad 4
1 Master of family counseling, Faculty of psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Department of psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Department of psychology, Faculty of education and psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Diabetes is a common chronic disease. Not accepting the disease, be sensitive to fluctuations in blood glucose, to need insulin injections, restrictions on dietary and physical activity levels, to need accurate and continuous care of their self, and also the risk of serious complications, can lead to psychological problems in diabetics. Research shows that sexual dysfunction is very common in women with diabetes. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of emotion focused group therapy on improving emotional expressiveness and sexual functioning of women with type 2 diabetes. For this purpose, during the semi-experimental design with pretest, post-test and control group, 24 women with type 2 diabetes were selected from one of health centers in Mashhad through judgmental sampling and randomly placed in two experimental and control groups. The subjects were evaluated for emotional expressiveness and sexual functioning before and after the intervention. Eight sessions of Emotion-focused therapy were used for the experimental group. The results of analysis of Covariance show that Emotion-focused therapy was effective in increasing the emotional expressiveness and sexual functioning of women with type 2 diabetes. Emotion-focused therapy can improve emotional expressiveness and sexual functioning of women with type 2 diabetes through validation of emotion and its reframing

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetes
  • Emotion-focused therapy
  • emotional expressiveness
  • Sexual functioning
  • Women