اثر بخشی درمان سیستمی بوون بر اضطراب مزمن و سبک زندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه مبانی روانی آموزش و پرورش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

سبک زندگی و اضطراب مزمن از دلایل اصلی ابتلا به بیماری‌های مزمن و یکی از منابع مهم اضطراب مزمن، سیستم هیجانی خانواده است. هدف این مطالعه طراحی و ارزیابی اثربخشی مداخله‌ای بر اساس نظریه سیستم های خانواده بوون برای کاهش اضطراب مزمن و بهبود رفتارهای سلامت در زوج هایی بود که واجد نشانه‌های اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده بودند. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی،  38 زوج با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه گواه کاربندی شدند. زوجها قبل، بعد و دو ماه بعد از اتمام مداخله از نظر ژنوگرام و سبک زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. مداخله روانی– آموزشی خانواده محور در 7 جلسه طراحی و اجرا شد. تحلیل داده‌ها با روش تحلیل واریانس و اندازه گیری‌های مکرر نشان داد که این مداخله می‌تواند رفتارهای سلامت را بهبود بخشیده و نشانه‌های اضطراب مزمن در سیستم هیجانی خانواده را به شکلی معنادار کاهش دهد. نتایج این پژوهش را می‌توان در برنامه‌های درمانی اضطراب، پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مزمن و معرفی مدل جدیدی در روان‌شناسی سلامت بر اساس نقش روابط بین فردی و عوامل هیجانی در سلامت و سبک زندگی مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Bowen systemic therapy on chronic anxiety and lifestyle

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Gharehbaghy 1
  • Mohammad Ali Besharat 2
  • Reza Rostami 3
  • Masoud Gholamali Lavasani 4
1 graduate of health psychology, department of psychology, faculty of psychology and educational sciences, University of Tehran
2 Department of psychology, faculty of psychology and educational sciences, University of Theran
3 associate professor, department of psychology, faculty of psychology and educational sciences, university of Tehran
4 associate professor of educational psychology and counseling faculty of psychology university of Tehran
چکیده [English]

Lifestyle and chronic anxiety are two basic causes of chronic diseases and family emotional system is one of the sources of chronic anxiety. The aim of this study was to design and evaluate an intervention based on Bowen family systems theory for improving health behaviors and reducing chronic anxiety in couples who had chronic anxiety symptoms in family emotional system. For this purpose, through a semi-experimental research and using accessible sampling, 38 couples were selected and considered in two experimental and control groups randomly. Before, after and after 2 months of intervention, they were evaluated according to genogram and lifestyle. The family-based and psycho-educative intervention was designed and applied in 7 sessions. Data analyses using variance analysis and repeated measures indicated that this intervention improves health behaviors and reduces chronic anxiety significantly. These findings could be used in therapeutic programs for anxiety, preventing chronic diseases and presenting a new model in health psychology based on the role of interpersonal relationships and emotional factors in health and lifestyle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schizophrenia disorder
  • bipolar disorder
  • cognitive function
  • Reaction time