بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی پرسشنامه اضطراب کودکان و نوجوانان (5-YAM) مبتنی بر DSM-5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

در ویرایش پنجم کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، نسبت به ویرایش‌های قبلی تغییرات عمده‌ای صورت گرفته است هدف این پژوهش بررسی ساختار عاملی، اعتبار و پایایی پرسشنامه اضطراب کودکان و نوجوانان (5-YAM) مبتنی بر DSM-5 بود. برای این منظور،  طی یک پژوهش توصیفی با رویکرد تحلیل عاملی، 300 نفر از دانش آموزان 12 تا 18 ساله شهر بیرجند به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و با پرسشنامه اضطراب کودکان و نوجوانان و فرم کوتاه مقیاس غربالگری اضطراب مرتبط با اختلالات هیجانی کودکان و نوجوانان (SCARED-71) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که اعتبار درونی بخش I پرسشنامه اضطراب کودکان و نوجوانان در دامنه 71/0 تا 90/0 و برای بخش II ، 65/0 تا 91/0 بود.  روایی ملاکی پرسشنامه با استفاده از مقیاس غربالگری اضطراب مرتبط با اختلالات هیجانی کودکان و نوجوانان نشان داد که بین پرسشنامه YAM-5 با مولفه‌های مقیاس غربالگری اضطراب کودکان و نوجوانان در دامنه‌ای از 12/0 تا 74/0 همبستگی مثبت و معنا‌دار وجود دارد. روایی به شیوه همسانی درونی نشان داد که همبستگی بین مولفه‌های پنج‌گانه هر بخش باهمدیگر که در دامنه‌ای از 38/0 تا 56/0 قرار می‌گیرد، در مقایسه با همبستگی مولفه‌های پنجگانه با نمره کل که در دامنه بین 69/0 تا 83/0 هستند، پایین‌تر است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، همچنین اهمیت سنجش اختلالات اضطرابی کودکان و نوجوانان، در دسترس نبودن ابزارهای مناسب هنجاریابی شده در کشور ما و تایید اعتبار و روایی پرسشنامه اضطراب کودکان و نوجوانان (YAM-5) مبتنی بر DSM- 5 استفاده از این ابزار به متخصصان و پژوهشگران پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of factor structure, validity and reliability of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

نویسندگان [English]

  • ali pirzad 1
  • ghasem ahi 2
1 M.A in educational Psychology, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran, Iran
2 Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

There have been major changes in the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) compared to previous versions. This study was aimed to examine the factor structure, validity and reliability of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5). In this descriptive study with factor analysis approach, 300 students aged 12 to 18 years old in Birjand were selected by cluster sampling method and were evaluated by using Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders- short form (SCARED-71). The results of the study showed that the internal validity of the part I I and part II of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) were in range of 0.71 to 0.90 and 0.65 to 0.91, respectively. The criterion validity of the scale by using Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders- short form (SCARED-71) showed that there is a significant positive correlation between the YAM-5 and components of SCARED-71, in a range of 0.12 to 0.74. Validity in the internal consistency showed that the correlation between each of the five components together that set in a range of 0.38 to 0.56 were lower than correlation between each of the five components and total score that set in a range of 0.69 to 0.83. According to the results of this study, the importance of measuring anxiety disorders in children and adolescents, the lack of suitable standardized tools in our country, and the validity and reliability of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5), it is recommended to professionals and researchers to use this tool

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)
  • Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders- short form (SCARED-71)
  • Standardization