مقایسه شاخص‌های یکپارچه عملکرد دیداری - شنیداری در دانش آموزان مبتلا به بیش فعالی، نقص توجه و بیش فعالی نقص توجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناس بالینی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

2 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران.

چکیده

توانایی تشخیص و طبقه‌بندی محرک‌های شنیداری و ردگیری الگوهای معنی دار آنها و تشخیص تفاوت بین اصوات در زبان محاوره‌ای به تقویت ادراک شنیداری بستگی دارد . به نظر می‌رسد کودکان مبتلا به بیش فعالی / نقص توجه، به دلیل نقص در فرایندهای حسی (شنیداری و دیداری) و دامنه محدود توجه درزمینه‌های تحصیلی، شناختی به ویژه عملکردهای اجرایی ، اجتماعی، رفتاری و هیجانی با مشکلات عدیده­ای مواجه اند. هدف این پژوهش مقایسه شاخصهای عملکرد دیداری و شنیداری در بین سه گروه اختلال بیش فعالی، نقص توجه، بیش فعالی- نقص توجه بود.  برای این منظور طی یک پژوهش علی مقایسه‌ای، 69 دانش آموز با تشخیص اختلال بیش فعالی/ نقص توجه به شیوه‌ی  نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و از نظر عملکرد پیوسته دیداری- شنیداری مورد آزمون قرار گرفتند. این بررسی، آزمودنی‌ها را در سه گروه اختلال بیش فعالی (9 نفر)، نقص توجه (30 نفر)، اختلال توام بیش فعالی- نقص توجه (30نفر) قرار داد. نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که شاخصهای عملکرد شنیداری و دیداری در دانشآموزان مبتلا به بیش فعالی، نقص توجه، بیش فعالی- نقص توجه دارای تفاوت معناداری است و عملکرد شنیداری و دیداری گروه بیش فعالی بهتر از گروه­های نقص توجه و بیش فعال نقص توجه است. این پژوهش از وجود نقصهایی در آزمونهای مرتبط دیداری و شنیداری افراد مبتلا به ADHD حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of integrated indexes of visual-auditory performance in students with hyperactivity, attention deficit and attention deficit- hyperactivity disorder

نویسندگان [English]

  • najme rahmani Kolangarani 1
  • nimtaj sayah siyari 2
1 MA in clinical psychology
2 PHD in psychology
چکیده [English]

The ability to recognize and categorize audio stimuli and track their meaningful patterns and recognition of the difference between sounds in a colloquial language depends on the enhancement of auditory perception. It seems that children with  hyperactivity / attention deficit disorder face several difficulties  due to lack of sensory processes (audio and visual) and limited scope of attention in educational, cognitive, and cognitive fields, especially executive, social, behavioral and emotional functions. The purpose of this study is to make a comparison between visual and auditory performance indexes among the three groups of hyperactivity disorder, attention deficit disorder and attention deficit/ hyperactivity disorder. To achieve this, in a causal- comparative study, 69 students with the diagnosis of hyperactivity/attention deficit disorder were selected according to the Convenience sampling method and tested for visual-auditory continuous performance. The study grouped the subjects under three headings of hyperactivity disorder (9 people), attention deficit (30), hyperactivity / attention deficit disorder (30 people). The results of one-way analysis of variance showed that auditory and visual performance indexes in students with hyperactivity, attention deficit, hyperactivity-attention deficiency have a significant difference and the auditory and visual performance of the hyperactivity group is better than the attention deficit and hyperactivity / attention deficit group. This research supports deficiencies in visual and auditory related tests of people with ADHD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyperactivity
  • Attention Deficit
  • visual-auditory continuous performance