مقایسه‌ی کارکردهای شناختی در افراد مبتلا به اختلال دوقطبی و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی. تبریز، ایران

2 استاد روانشناسی دانشگاه تبریز

چکیده

اختلالات طیف دوقطبی، بین اختلالات افسردگی و اختلالات روان پریشی قرار داده شده است. افسردگی دوقطبی به میزان بیشتری با برخی علایم همچون افسردگی غیرمعمول؛ کندی روانی- حرکتی؛ بی قراری حرکتی همراه است. هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی کارکردهای شناختی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و افراد عادی بود. برای این منظور طی یک پژوهش پس رویدادی ،  50 بیمار زن مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I ، از میان بیماران بستری در بیمارستان رازی تبریز،  پس از رسیدن به سطح باثبات و کاهش علایم مرضی، به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و بر اساس جنسیت، سن و هوش با 50 نفرفرد عادی همتا شدند. هر دو گروه با استفاده از آزمون هوشی ریون بزرگ‌سال، آزمون استروپ ساده، آزمون حافظه بالینی وکسلر، آزمون کارت‌های ویسکانسین و آزمون برج هانوی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اختلاف آماری معنادار بین کارکردهای شناختی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I و افراد عادی در حیطه‌های کارکرد توجه، حافظه (شامل اطلاعات شخصی، جهت‌یابی، کنترل ذهنی، حافظه اعداد، حافظه بینایی و یادآوری کلمات دوتایی)، انعطاف‌پذیری شناختی و مهارت حل مساله وجود داشت. به نظر می‌رسد چون بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی نوع I کارکرد شناختی ضعیف‌تری نسبت به افراد عادی دارند، نیاز بیشتری به حمایت‌های توان‌بخشی دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Cognitive Functions in Bipolar Disorder Type I Patients and Normal Subjects

نویسندگان [English]

  • Shiva Mohajjel Rezaie 1
  • Toraj Hashemi 2
1 Science and Research East Azerbaijan Branch. Islamic Azad University. Tabriz, Iran
2 University of Tabriz. Tabriz. Iran
چکیده [English]

Spectrum bipolar disorders have been placed between depression disorders and psychotic disorders. Bipolar depression is associated with a number of symptoms, such as psychomotor retardation and akathisia. The purpose of this study was comparing the cognitive functions of patients with bipolar I disorder (BD) and normal subjects. The study’s method was an ex post- event (causal-comparative). The sample consisted of 50 women patients with bipolar I disorder (BD), who were selected by targeting sampling, after they were reaching the stable level and the symptoms were reduced they chose among the patient in Tabriz Razi Hospital. Also 50 normal (non- clinical) subjects were chosen. They were matched in gender, age and IQ to compare whit bipolar groups’ functions. Both groups were evaluated using adult Rowan IQ, Simple Strope test, Wechsler Clinical Memory Test, Wisconsin Card Test and Hanoi Tower Test. Data were analyzed by multivariate analysis (MANOVA). The result of the research showed the meaningful differences between patients whit bipolar I disorder (BD) and normal group, in tests, which are related to cognitive functions, they include: attention, memory and different aspect of it with some subtests include: personal information, orientation, mental control, memory of numbers, visual memory, and remember the words), cognitive flexibility, and skills of problem solving. Cognitive functions in patients with bipolar I disorder were weaker than normal group, so the first group need some rehabilitations to improve their functions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bipolar
  • Cognitive Functions