تاثیر آموزش تحلیل رویا (مبتنی بر نظریه‌های تلفیقی رویا پژوهی) بر میزان استرس ادراک شده و توانایی حل مساله زنان جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

تحلیل رویا فنی است که از دیرباز و از روزگاران کهن همواره در باورها و اعتقادات مردم جایگاه بسیار ویژه ای داشته است. رویا با فرآیندی درونی در تلاش است تا به سمت التیام تنش‌ها و آسیب های روانی پیش رود. در حال حاضر تفسیر رویا یکی از روش‌های درمانی روان پویایی به حساب می‌آید.  هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش تحلیل رویا (مبتنی بر نظریه‌های تلفیقی رویا پژوهی) بر استرس ادراک شده و توانایی حل مساله‌ی زنان بود. جامعه آماری‌شامل دانشجویان زن رشته روان‌شناسی واحد رودهن بود که در فاصله سنی 30 تا 45 سال قرار داشتند. از این جامعه60 نفر به صورت نمونه‌ی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. آزمودنی‌ها قبل و بعد از انجام مداخله، از نظر استرس ادراک شده و مهارتهای حل مساله مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در 5 جلسه‌ی 3 ساعته برنامه‌ی آموزش تحلیل رویا (مبتنی بر نظریه‌های تلفیقی رویا پژوهی) را دریافت کردند. نتایج تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مهارتهای تحلیل رویا مبتنی بر نظریه‌های تلفیقی رویا پژوهی برمیزان استرس ادراک شده در زنان موثر است اما در توانایی حل مساله گروهها تاثیر معناداری ایجاد نکرده است. به نظر می‌رسد آگاهی از معانی رویاها و افزایش دانش و توجه اشخاص به فضای حاکم بر خواب ها، می‌تواند در کاهش استرس ادراک شده موثر باشد. این پژوهش از نقش تحلیل رویا در کاهش ادراک استرس مراجعان حمایت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of dream analysis training (Based on the theory of compilation of dreams) Psychotherapy on Perceived Stress and Problem Solving of Young Women

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Shamsolvaezin 1
  • Narges Babakhani 2
1 Department of Psychology, Roudehen branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Department of Psychology, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

Dream analysis is a technique that has always had a very special place in the beliefs of the civilized man and people from ancient times. Dream, with an inner process, is trying to heal tensions and psychological harms. Dream interpretation now is considered as one of Psycho-dynamic therapeutic methods. The purpose of this study was to investigate the effect of dream analysis training (Based on integrated theories of dream research) on perceived stress and ability to solve women’s issues. The community consisted of female students of the Roudehen faculty of psychology and education ranging from 30 to 45 years old from which, 60 people were selected voluntarily and randomly assigned to test group and control group. The subjects were evaluated for perceived stress and problem-solving skills before and after the intervention. The test group were received dream analysis training program in five, 3-hour sessions (Based on integrated theories dream research).The results of multivariate covariance analysis indicated that dream analysis skills training (Based on integrated theories dream research) is effective on perceived stress in women but hasn’t had any significant effect on the problem solving skills of the groups. It seems that knowing the meanings of dreams and increasing the knowledge and attention of individuals to the atmosphere of dreams can be effective in reducing perceived stress. This research supports the role of dream analysis in reducing the perceived stress of clients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dream analysis training
  • Perceived Stress
  • problem-solving ability