شخصیت و تاب‌آوری: نقش واسطه‌ای حرمت خود و نظم‌جویی ‌شناختی هیجان در بیماران سرطانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد تهران جنوب

2 واحد جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

امروزه، علاقه روز­افزونی نسبت به درک چگونگی تاثیر نظم‎جویی هیجانی در سلامت روانی و جسمانی افراد وجود دارد. نظم‎جویی هیجانی شامل استفاده از راهبردهای رفتاری و شناختی برای تغییر در مدت یا شدت تجربه‌یک هیجان است. هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه‌ای حرمت خود و نظم‌جویی هیجانی در رابطه‌ی بین رگه‌های شخصیت و تاب‌آوری در افراد مبتلا به سرطان پستان بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 275 زن مبتلا به سرطان پستان که واجد ملاک‌های ورود به نمونه بودند به صورت نمونه‌ی در دسترس انتخاب و از نظر ویژگی های شخصیتی، حرمت خود، نظم‌جویی شناختی هیجان و تاب‌آوری مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که حرمت خود رابطه بین رگه‌های شخصیت (به استثنای توافق‎جویی) با تاب‌آوری و نظم‌جویی شناختی هیجان سازش‌یافته رابطه بین نوروزگرایی و توافق‌جویی و نظم‌جویی شناختی هیجان سازش‌نایافته رابطه‌ی بین نوروزگرایی، برون‎گردی، گشودگی به تجربه و توافق‌جویی را با تاب‌آوری واسطه‌گری می‌کند. نتایج پژوهش بر مبنای نقش واسطه‌ای حرمت خود و نظم‌جویی شناختی هیجان مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality and Resilience: The Mediating Role of Self-Esteem and Cognitive-Emotional Regulation in Cancer

نویسندگان [English]

  • mohtaram nemattavoisi 1
  • Afsaneh Lotfi Azimi 2
1 phd.universiti azad jonob
2 واحد جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده [English]

In recent years, there has been an increasing interest in the understanding of how emotional regulation affects the mental and physical health of individuals. Emotional regulation involves the use of behavioral and cognitive strategies to change the emotional experience or intensity. The purpose of this study was to determine the mediating role of self-esteem and emotional regulation in the relationship between personality traits and resiliency in breast cancer patients. For this purpose, in a correlational descriptive study, 275 women with breast cancer who had criteria for entering the sample were selected as an accessible sample and tested for their personality traits, self-esteem, cognitive emotions regulation and resilience. The results of path analysis indicated that self-esteem mediated the relationship between personality traits (except agreeable) and resilience. Moreover, adaptive cognitive emotion regulation mediated the relationship between neuroticism, and agreeable and also maladaptive cognitive emotion regulation mediated the relationship between neuroticism, extraversion, openness, and agreeableness and resilience. The findings were discussed according to the mediating role of self-esteem and cognitive emotion regulation

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • Self-esteem
  • cognitive emotion regulation
  • resilience
  • breast cancer