مقایسه اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان فرا شناختی درکاهش علایم، انعطاف پذیری و امیدواری بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد سلامی واحد کرج

2 دپارتمان روان شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ،کرج ایران

3 دپارتمان روان شناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، ایران. کرج

چکیده

سندرم روده تحریک پذیر (IBS) اختلال شایعی است که باعث درد شکم، نفخ و اختلال در دفع مدفوع شده و با مشکلاتی نظیر اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و اختلالات شبه جسمی همراه است. هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی اثر بخشی درمان پذیرش و تعهد و درمان فراشناختی بر انعطاف پذیری و امیدواری بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 30 زن بیمار مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر از مرکز مشاوره واحد علوم دارویی و بیمارستان رسول اکرم، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و در سه گروه درمان فرا شناخت، درمان پذیرش و تعهد و گروه کنترل، کاربندی شدند. گروههای آزمایشی بسته‌های درمانی پذیرش و تعهد و فرا شناختی را طی 8 جلسه 90 دقیقه­ای، دریافت کردند. نتایج تحلیل واریانس مختلط نشان داد هر دو روش درمانی به‌یک اندازه باعث افزایش امیدواری بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر شده اما، درمان فراشناختی بیشتر از پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری بیماران اثرگذار بوده است. از آنجا که بروز تغییر در عوامل زیستی و روانی - اجتماعی بر نشانگان روده تحریک پذیر اثر گذار است، باید مولفه‌های انعطاف پذیری و امیدواری در این بیماران برای ارتقای سلامت آنها مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of effectiveness acceptance commitment therapy and metacognitive therapy on hopefulness and flexibility of patients suffering from irritable bowel syndrome

نویسندگان [English]

  • sarah pashang 1
  • Biuk Tajeri 2
  • Anis Khosh lahjeh 3
1 assistant proffesor
2 Karaj branch, Islamic Azad university, Karaj, Iran
3 Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj Iran
چکیده [English]

Irritable bowel syndrome (IBS) is a common disorder that causes abdominal pain, bloating, and stomach upset, and accompany with some problems like anxiety disorders, depression disorders and psychosomatic disorders. The aim of this study was comparison of effectiveness of Acceptance commitment therapy and Meta cognition therapy on flexibility and hopefulness of patients suffering from irritable bowel syndrome. For this purpose, in a semi-experimental research with control group, and pre-test, post-test and follow up design, 30 woman patients who were suffering from Irritable bowel syndrome selected in available sampling from Pharmaceutical sciences University and Rasoole Akram Hospital and sited randomly in three groups of meta cognition, acceptance commitment therapy and control group. The experimental groups received eight nighty minutes the therapeutic plans of metacognition and acceptance commitment therapy. The results of mixed variance analysis showed that both of therapeutic plans increased the same, hopefulness of patients suffering from irritable bowel syndrome but, metacognition was more effective than acceptance commitment therapy on flexibility of patients. Since demonstration of change in biological and psychosocial factors of these patients is effective on irritable bowel syndrome, so the components of flexibility and hopefulness should be considered to promote the healthy of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance commitment therapy
  • Metacognition
  • Irritable bowel syndrome
  • Flexibility
  • Hopefulness