اثربخشی آموزش مدل تلفیقی رویکرد هیجان‌مدار و مدل گاتمن بر ترس از صمیمیت و اضطراب زنان نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

ناباروری، یک بحران پیچیده در زندگی است و شاید به همین دلیل است که بسیاری از مولفان، پیامد‌های روان شناختی ناباروری را به واکنش سوگ عمومی تشبیه کرده اند. مطالعات نشان می­دهند که عوامل روان‌شناختی می­توانند هم در ایجاد ناباروری نقش داشته باشند و هم این که ناباروری پیامدهای روان‌شناختی را با خود به همراه داشته باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مدل تلفیقی رویکرد هیجان­مدار و مدل گاتمن بر ترس از صمیمیت و اضطراب زنان نابارور بود. برای این این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش­آزمون، پس­آزمون با گروه کنترل، 22 نفر از زنان نابارور مراجعه­کننده به مراکز ناباروری و آزمایشگاه‌تشخیص طبی شهر قدس استان تهران به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه کاربندی شدند. گروهها قبل و بعد از مداخله از نظر ترس از صمیمیت و اضطراب مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 120 دقیقه­ای تحت مداخله با مدل تلفیقی هیجان­مدار و با استفاده از برنامه مداخله گروهی جانسون و نظریه‌ی دلبستگی بالبی  و چند مقوله کلیدی مدل گاتمن قرار گرفتند. گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مدل تلفیقی موجب کاهش معنادار ترس از صمیمیت و اضطراب زنان نابارور شده است. به نظر می‌رسد از آموزش مدل تلفیقی رویکرد هیجان­مدار و مدل گاتمن می­توان برای کاهش ترس از صمیمت و اضطراب زنان نابارور استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of integrated model of emotional focused approach and Gottman model on Fear of Intimacy and anxiety in infertile women

نویسندگان [English]

  • Javad Khalatbari 1
  • Fatemeh Hashemi Golpayegani 2
1 Department of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
2 Faculty of Education & Psychology, Alzahra university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Infertility is a complex crisis in life, and perhaps this is why many authors have likened the psychological consequences of infertility to the general mourning. Studies have shown that psychological factors can contribute to infertility, and that infertility also has psychological consequences. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of teaching Gottman model of emotional-consensual model on the fear of intimacy and intimacy in infertility. For this purpose, in a semi-experimental, pre-test, post-test with control group, 22 infertile women referring to infertility centers and medical diagnostic laboratory of Qods of Tehran province were selected using available sampling method. A randomized design was applied to experimental and control groups. The groups were evaluated for fear of intimacy and anxiety before and after the intervention. The experimental group was subjected to intermittent interventional thrill-fusion simulation for 10 sessions of 120 minutes using the Johnson group intervention program and the Bowlby attachment theory and several key categories of the Gottman model. The control group did not receive any intervention. The results of multivariate covariance analysis showed that the training of the combined model caused a significant reduction in the fear of infertility and anxiety among infertile persons. It seems that teaching the integrated model of an exciting approach and the Gottman model can be used to reduce the Fear of Infertility and the anxiety of infertile women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated Model
  • Emotionally Focused Approach
  • Gottman Model
  • Fear of Intimacy
  • Infertile Women