مدل ساختاری روابط بین تصویر بدنی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان در متقاضیان جراحی زیبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه خوارزمی

چکیده

تصمیم به انجام جراحی زیبایی به شدت تحت تاثیر مشکلات روان‌شناختی قرار دارد. باورهای یک فرد در مورد تصویر بدنی خود به طور کلی تمام باورهای دیگر و هیجان­ها و رفتارهایش را تحت تاثیر قرار می­دهد.هدف این پژوهش، تعیین برازش مدل ساختاری روابط بین تصویر بدنی، باورهای غیرمنطقی و سلامت روان در متقاضیان جراحی زیبایی سینه بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 100 نفر از زنان متقاضی جراحی زیبایی پستان به صورت در دسترس انتخاب و  از نظر تصویر تن، باورهای غیرمنطقی و نشانگان اختلال­های روانی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل داده­ها با استفاده از تکنیک مدل­یابی معادله­های ساختاری نشان داد که مدل ساختاری پژوهش با داده­های گردآوری شده به خوبی برازش دارد. تصویر بدنی با باورهای غیرمنطقی و سلامت روان به صورت کل و منفی رابطه دارد. باورهای غیرمنطقی با سلامت روان به صورت کل و مثبت رابطه دارد. تصویر بدنی با سلامت روان به صورت غیرمستقیم و منفی رابطه دارد. باورهای غیرمنطقی با ابعاد سلامت روان به صورت غیرمستقیم و مثبت رابطه دارد. به نظر می‌رسد که نارضایتی افراد از تصویر بدنی خود تحت تاثیر عوامل فردی و محیطی می­تواند منجر به ارزیابی­های نادرست، افکار و هیجان­های منفی در وی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of relationships between body image, illogical beliefs, mental health in applicants of cosmetic surgery

نویسندگان [English]

  • Zohreh Hosaini 1
  • Ahmad Karbalaee Mohammad Meigouni 1
  • Masood Geramipor 2
1 Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Kharazmi
چکیده [English]

Decision for undergoing cosmetic surgery is intensively under impact of the psychological problems. The beliefs of a person about her body image in general affect all of her other beliefs, excitements and behaviors. This study aims to determine the fitness of structural model of relationships between body image, illogical beliefs and mental health in applicants of breast cosmetic surgery. For this purpose, in a descriptive research of correlation type, 100 women applying for breast cosmetic surgery were selected based on convenience method, and were assessed with regards to body image, illogical beliefs, and psychological disorders symptoms.  Analysis of data using structural equations modeling technique indicated that the structural model of research has good witness with collected data. The body image has associated in general and negatively with illogical beliefs and mental health. Illogical beliefs have positive relationship with illogical beliefs in general. Body image has indirect and negative relationship with mental health. Illogical beliefs also have indirect and positive relationship with mental health factors. Dissatisfaction of clients with their body image under individual and environmental factors may result in incorrect assessments, negative thoughts and excitements in them

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beliefs
  • Body Image
  • Cosmetic Surgery
  • Mental Health
  • Structural Model