نگرانی‌، اشتغال ذهنی با نگرانی و پریشانی هیجانی مرتبط با تن انگاره‌ی بیماران ماستکتومی‌شده‌ی داوطلب، با و بدون ترمیم پستان و زنان سالم داوطلب انجام جراحی زیبایی پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دپارتمان پزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

پستان نقش مهمی‌در تن انگاره‌ی زنان دارد و هویت زنانه، حس زنانگی، تمایلات جنسی، جذابیت فیزیکی و جنسی، پرورش و حس مادری را قویا به خود مرتبط می‌سازد. هدف این پژوهش، مقایسه‌ی نگرانی‌های مربوط به ظاهر؛ اشتغال ذهنی با این نگرانی­ها؛ و تجارب حاصل از پریشانی هیجانی بیماران ماستکتومی‌شده‌ی داوطلب، با و بدون ترمیم پستان و زنان سالم داوطلب انجام جراحی زیبایی پستان بود. برای این منظور طی یک پژوهش علی مقایسه‌ای، 144 نفر  به صورت نمونه‌ی در دسترس   از ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪگان به مراکز تخصصی جراحی پستان و بیمارستان شهدای تجریش، امام و بیمارستان حضرت رسول و دو مرکز جراحی زیبایی شهر تهران اﻧﺘﺨﺎب و از نظر آشفتگی تن‌انگاره مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس نشان داد که گروهها از نظر نگرانی  در مورد قسمتهای غیر جذاب بدن، استرس و پریشانی ناشی از نقص بدن تفاوت معناداری با یکدیگر دارند اما، از نظر اشتغال فکری در رابطه با قسمتهایی از بدن تفاوت معناری نشان نمی‌دهند. همچنین معلوم شد که گروه ماستکتومی‌شده با داوطلبان ترمیم و داوطلبان ترمیم با داوطلبان زیبایی و بیماران ماستکتومی ترمیم شده از نظر نگرانی در مورد قسمتهای غیر  جذاب بدن با یکدیگر و داوطلبان ترمیم با داوطلبان زیبایی در اشتغال فکری در رابطه با قسمتهایی  از بدن، تفاوت معناداری با هم دارند مقایسه‌ی استرس و پریشانی ناشی از نقص بدن بین چهار گروه نشان داد که گروه ماستکتومی‌شده با داوطلبان ترمیم و داوطلبان ترمیم با داوطلبان زیبایی و بیماران ماستکتومیترمیم شده متفاوتند. این پژوهش از متفاوت بودن زیربنای تمایل بیماران ماستکتومی‌شده و افراد سالم  حمایت می‌کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anxiety, mental obsession with anxiety and emotional distress related to body image in cancer patient treated with mastectomy, and healthy woman volunteered for breast cosmetic surgery

نویسندگان [English]

  • Farah Lotfikashani 1
  • Laya Nobakht 1
  • Mansureh Khalili 1
  • Kazal Sepahbodi 1
  • Yashar Vaziri 2
1 Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Tehran Medical University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Breast has an in important role in female body image, and related feminine identity, feminine feeling, sexual tendency, physical and sexual attractiveness, and nourishing maternal feeling to itself. Aim of this study was to comparison appearance anxiety, mental obsession with this anxiety, and emotional distress experiences in cancer patient treated with mastectomy, cancer patients volunteered for breast reconstruction and healthy woman volunteered for breast cosmetic surgery. For this purpose, in a casual comparative study, 144 participants have been chosen through convenient method and evaluated for body-image distortion. Analysis of variances showed that there are significant differences in anxiety about unattractive body parts, stress and distress caused by body defect between groups; but, there is no significant differences in mental obsession about unattractive body parts. Also, it showed that there are significant differences between cancer patients treated with mastectomy (CPTM) with breast reconstruction volunteers (BRV), and BRV with cosmetic surgery volunteers (CSV) and cancer patients with breast reconstruction (CPBR) in anxiety about unattractive body parts, and significant differences in BRV and CSV in mental obsession related to unattractive body parts. Comparing stress and distress due to body defect showed differences in CPTM with BRV and BRV with CPBR and CPBR. This study vindicates substructure of cancer patients treated with mastectomy and healthy people. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mastectomy
  • Body-image
  • Cosmetic surgury