تحلیل نقش میانجی مدل بین فردی خودکشی (ادراک سربار بودن، تعلق‌پذیری خنثی) در رابطه ی بین اهمیت داشتن و خودکشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

2 روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی

3 مشاوره خانواده کارشناس ارشد

چکیده

رفتار خودکشی مشکل عدیده­ای در سراسر جهان است و همزمان، توجه تجربی کمی بدان شده است. نظریه‌ی بین­فردی-روان­شناختی مدعی است که تمایل به خودکشی در نتیجه‌ی حضور دو ریسک فاکتور تعلق­پذیری خنثی[1] و ادراک سربار بودن5 است. هدف پژوهش حاضر تحلیل نقش میانجی مدل بین­فردی خودکشی (ادراک سربار بودن، تعلق­پذیری خنثی) در رابطه‌ی بین اهمیت داشتن و خودکشی در دانشجویان بود. برای این منظور طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و مدل معادلات ساختاری 333 نفر از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی به روش نمونه­­گیری در دسترس انتخابو از نظر نیازهای بین­­فردی، اهمیت داشتن، و رفتارهای خودکشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد  که اهمیت داشتن به طور مستقیم با متغیر نیازهای بین­فردی و همچنین خودکشی رابطه دارد و نیازهای بین­فردی نیز رابطه ی مستقیمی با خودکشی دارد. نتایج غیرمستقیم نیز نشان داد که اهمیت داشتن با میانجی­گری نیازهای بین­فردی با خودکشی رابطه دارد. با توجه به یافته­های پژوهش می­توان نتیجه گرفت که نظریه ی روان­شناسی بین­فردی خودکشی جونیر برای پیش­بینی خودکشی از برازش مناسب و خوبی برخوردار است و متغیر اهمیت داشتن نیز می­تواند در قالب این نظریه به پیش­­بینی بهتر خودکشی کمک کند و می­توان برای پیشگیری از خودکشی از آن کمک گرفت.4. Thwarted Belongingness                                       5. Perceived Burdensomeness

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the mediating Role of the Interpersonal Model of Suicide (perceived burdensomeness and thwarted belongingness) in relation between Mattering and Suicide

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Kiani Chelmardi 1
  • Sajjad Rashid 2
  • Yasaman Jamshidian 3
1 Assistant prof. family Counseling, Uni of Mohaghegh Ardabili
2 Clinical Psychology. B.A
3 Family Counseling, M.A
چکیده [English]

Suicidal behavior is a major problem worldwide and at the same time has received relatively little empirical attention. Interpersonal Psychological Theory believed that suicidalityy is caused by two risk factors of thwarted belongingness and perceived burdensomeness. The aim of this research was to Analyze the mediating Role of the Interpersonal Model of Suicide (perceived burdensomeness and thwarted belongingness) in relation between Mattering and Suicide in students. For this reason, through descriptive Research in the form of correlation and Structural Equation Model, 333 students of the University of Mohaghegh Ardabili selected by available sampling and Measured in regard to Interpersonal Needs, Mattering, and Suicidal Behavior. Correlation results showed that mattering has a direct correlation with interpersonal needs variable and also Suicide. Interpersonal needs have a direct correlation with Suicide. Indirect relations showed that mattering was correlated with suicide with mediating interpersonal needs. With regard to these findings, we can conclude that the joiner Interpersonal Theory of Suicide has a good fitness for predicting suicide, and Mattering variable can help us in predicting suicide within the scope of this theory and finally we can use it for preventing suicide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpersonal psychology
  • Mattering
  • Suicide