اثربخشی طرحواره ی درمانی گروهی بر نشانگان بدریخت انگاری و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دختر با نگرانی اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب

2 دانشگاه پیام نور، واحد تهران جنوب

چکیده

افراد مبتلا به اختلال بدریخت انگاری بدن به شدت نسبت به یک نقص خیالی یا بیش برآورد شده احساس نگرانی می کنند و دچار اشتغال ذهنی می شوند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی         طرحواره ی درمانی گروهی بر نشانگان بدریخت انگاری و طرحواره های ناسازگار اولیه ی دانش آموزان دختر با نگرانی اضافه وزن بود. برای این منظور، 30 نفر با نگرانی های مربوط به وزن از میان دانش آموزان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند. آزمودنی ها قبل و بعد از پژوهش از نظر وسواس فکری عملی و طرحواره ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایشی ۱۲ جلسه ی طرحواره درمانی گروهی را دریافت کردند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره حاکی از آن بود که دو گروه از لحاظ متغیرهای بدریخت انگاری بدن، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، گوش به زنگی و بازداری تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند (05/0p<) در حالی که از لحاظ متغیر های بریدگی و طرد و دیگرجهت مندی تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد (05/0p>). به نظر می رسد که به وسیله ی طرحواره ی درمانی گروهی می‌توان میزان نشانگان بدریخت انگاری و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دختر با نگرانی اضافه وزن را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Group Schema Therapy on Body Dysmorphic Symptoms and Early Maladaptive Schemes in Girl Students with Overweight Concerns

نویسندگان [English]

  • mehdi dehestani 1
  • Zohreh Azizi 2
  • Zohreh Azizi 2
1 Payam Noor University of South Branch of Tehran
2 Payam Noor, University of South Branch of Tehran
چکیده [English]

People with body dysmorphic disorders always concern about an artificial or excessive deficit  and have mental obsession. The purpose of this study was to determine the effectiveness of group schema therapy on reducing body dysmorphic symptoms and early maladaptive schemas in girl students with overweight concerns.  For this purpose, during a two-stage sampling method, some students were chosen based on Cluster sampling method. Then, all students were screened using the Killen Weight Concerns Questionnaire (WCS) and 30 students were selected as the second stage of sampling in a simple random sampling and randomly placed in 2 experimental and control groups. During the experiment, obssesive compulsive thoughts and schemas were assessed, and also, 12 sessions of group schema therapy were used. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data. The findings indicated that the two groups have significantly different meanings for body dysmorphic variables, impaired autonomy and performance, impaired limits, and over-vigilance and Inhibition (p< 0.05) disconnection and rejection and directedness (p> 0.05). Group schema therapy has been able to effectively useful in reducing body dysmorphic symptoms in girls with overweight concerns. Also, three domains of early maladaptive schemas (autonomy, limitation, and vigilance) from all five domains have been influenced by group schema therapy, decreased in scores.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Schema Therapy
  • Body dysmorphic disorder
  • Overweight Concern