مقایسه ی باور های فراشناختی و راهبرد های کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 گروه روان شناسی بالینی،دانشگاه تبریز

3 گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز، تبریز

4 گروه روان شناسی،دانشگاه آزاد تبریز

چکیده

اختلال استرس پس از سانحه اختلالی است که با تجربه مجدد سانحه ی آسیب زا، اجتناب از محرک های یاد آورنده ی حادثه و برانگیختگی مفرط و تغییرات منفی در شناخت و خلق و خوی مشخص می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و افراد بهنجار بود. برای این منظور طی یک پژوهش  پس رویدادی، از بین افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ی خانواده های مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی شهر تبریز، 40 بیمار مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه و 40 فرد بهنجار با روش نمونه گیری در دسترس  انتخاب و از نظر باورهای فراشناخت، راهبردهای کنترل فکر و استرس پس از سانحه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که میانگین نمرات باورهای فراشناختی و راهبردهای کنترل فکر در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه، از افراد بهنجار به طور معنی داری بیشتر است. به نظر می رسد بیماران مبتلا به استرس پس از سانحه راهبردهای کنترل فکر ناکارآمدتر و باورهای فراشناختی مختل تری دارند. هم چنین این یافته ها تلویحات مهمی را در زمینه ی آسیب شناسی روانی و درمان این بیماران دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of meta-cognitive beliefs and thought control strategies in the patients with Post-Traumatic Stress Disorder and normal persons

نویسندگان [English]

  • ghasem abdolpour 1
  • abbas bakhshipour 2
  • majid Mahmoud aliloo 3
  • shiva mohajjel rezai 4
1 university of tabriz
2 Clinical Psychology University of Tabriz
3 Clinical Psychology University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 Clinical Psychology University of azad Tabriz
چکیده [English]

Post-traumatic stress disorder is a disorder characterized by repeated experience of traumatic event, avoidance of stimulus memories of the traumatic event and extreme arousal and negative changes in cognition and mood.The aim of this study was to compare the meta-cognitive beliefs and thought control strategies in patients with Post-Traumatic Stress Disorder and normal subjects. For this purpose, in a post-event study, among patients with Post-Traumatic Stress Disorder in families referred to the psychiatric clinics of Tabriz, 40 patients with post-traumatic stress disorder and 40 normal subjects were selected in an accessible method and they were tested in terms of meta-cognitive beliefs, thought control strategies and Post-Traumatic Stress. The results of multivariate analysis of variance showed that that the mean scores of meta-cognitive beliefs and thought control strategies in patient with Post-Traumatic Stress Disorder is significantly more than normal subjects. It seems patients with Post-Traumatic Stress have, thought control strategies that are less efficient and more disturbed meta-cognitive beliefs. The findings also have important implications for the psychopathology and treatment of these patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-cognitive beliefs
  • Thought control strategies
  • Post-Traumatic Stress Disorder