مقایسه ی وضعیت سلامت روان در بین دو گروه از دانشجویان با و بدون پیشینه ی سو رفتار جنسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

سو رفتار جنسی در کودکان به رفتاری اطلاق می شود که به نیت کسب لذت جنسی و بدون رضایت عقلانی فرد متقابل صورت گیرد. این پدیده آثار مخرب و پا برجایی بر وضعیت سلامت عمومی افراد قربانی می گذارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی وضعیت سلامت عمومی دانشجویان با و بدون پیشینه ی سورفتار جنسی بود. به این منظور، طی یک پژوهش مقایسه ای پس رویدادی که جامعه ی آماری آن را 256 نفر از دانشجویان داوطلب مشغول به تحصیل دراستان تهران (پاییز و زمستان، 1395) تشکیل می دادند، وضعیت سلامت عمومی و پیشینه ی سو رفتار جنسی آزمودنی ها بررسی و مقایسه شد. نتایج آزمون های یومن- ویتنی (با تصحیح بونفرونی) نشان داد که سلامت عمومی گروه با پیشینه سو رفتار جنسی، نسبت به گروه  عادی کمتر است. همچنین از نظر آماری، در بین ابعاد متفاوت سلامت عمومی، تنها نشانگان جسمانی در بین دو گروه به شکل معنی داری تفاوت نشان داد که شکایت گروه با پیشینه ی بیشتر بود. لازم به ذکر است با وجود اینکه توزیع نمرات افسردگی در بین دو گروه تفاوت آماری معناداری نداشت اما بسیار نزدیک به سطح معنی دهی برآورد شد و مجددا گروه با پیشینه ی سو رفتار جنسی بود که شکایت بیشتری داشت. با توجه به سهل گیری های انجام شده در طی مراحل مختلف این مطالعه به نظر می رسد پدیده سو رفتار جنسی و عوارض ناشی از آن در کشور ما نیز جدی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of general psychological health among Iranian students with and without history of sexual abuse

نویسندگان [English]

  • Safieh Behzadi
  • Seyed Afraz Amin
Roudehen Branch, Islamic azad university, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Although the definition of sexual abuse is slightly different for the child and the adult, but it generally refers to behavior that is intended to achieve sexual pleasure without mutual rational consent. Earlier studies indicate that this phenomenon has a devastating effect on the general and mental health of victims. The purpose of this study was to compare the general health status of students with & without history of sexual abuse. For this purpose, in a comparative post-event study that included 256volunteer students in Tehran (fall & winter 1395), the general health status and history of sexual abuse among subjects were studied and compared. The results of U Mann-Whitney tests (Bonferroni corrected), indicated that the general health of the group with a history of sexual abuse was more threatened than the normal group. Also among the different subscales of general health include Somatic symptoms, Depression, Anxiety and insomnia and Social dysfunction, only somatic symptoms was different significantly between two groups and it was more complained in abused group. It should be noted that distribution of depression was not significantly different between two groups, but it was near significant level and the group with a history of sexual abuse was more complained. Despite the simple research method and conditions in all various stages of this study, it seems that the phenomenon of sexual abuse and its complications is also serious in our country (Iran).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Abuse History
  • General Health
  • Iranian Students