مقایسه ی سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روانشناسی سلامت و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دپارتمان داخلی(گوارش)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دپارتمان روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، اصفهان، ایران.

4 دپارتمان روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، اصفهان، ایران

5 دپارتمان روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک ایران

6 6. دپارتمان روانشناسی سلامت و مرکز تحقیقات علوم رفتاری ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

کولیت اولسراتیو یکی از بیماری‌های التهابی روده است که عوامل روانشناختی نقش مهمی در ایجاد، سیر و تداوم آن دارند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سازگاری روانشناختی و تیپ شخصیتی D در بیماران کولیت اولسراتیو و افراد سالم در شهر اصفهان صورت گرفت. مطالعه ی حاضر یک بررسی مورد- شاهدی بود.  نمونه بیماران شامل 60 بیمار مبتلا به کولیت اولسراتیو مراجعه‌کننده به متخصصین گوارش بیمارستان نور بود که به طور تصادفی انتخاب شدند. نمونه ی گروه کنترل از بین اعضای خانواده ی بیماران که مبتلا به بیماری گوارشی نبودند، انتخاب شدند. سپس دو گروه، پرسشنامه‌ی راهبردهای مقابله‌ای (اندلر و پارکر، 1990) و تیپ شخصیتی D (دنولت، 2005) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌ها از آزمون مجذور خی، آزمون T و تحلیل واریانس چند راهه (مانوا) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که در متغیر‌های راهبردهای مقابله‌ای و عاطفه‌پذیری منفی تفاوت معناداری میان دو گروه بیمار مبتلا به کولیت اولسراتیو و سالم وجود ندارد ولی مبتلایان به کولیت اولسراتیو بازداری هیجانی بیشتری نشان می‌دهند. نتایج این تحقیق نشان داد بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو در خصوص ابراز هیجانات منفی به دیگران مشکل دارند. بنابراین آموزش راهبردهای ابراز مناسب هیجانات منفی در درمان و پیشگیری این اختلال نقش مهمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of psychological adjustment and type D personality between ulcerative colitis patients and normal in Isfahan city

نویسندگان [English]

  • Reza Bagherian-Sararoudi 1
  • Adibi Peyman 2
  • Karim Askari 3
  • Hasan Molavi 4
  • Marzieh Sadat Sajadinajad 5
  • Fatemeh Zargar 6
1 Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Isfahan University, Isfahan, Iran
4 Isfahan University, Isfahan, Iran
5 Arak University, Arak, Iran
6 Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

ulcerative colitis (UC) is an inflammatory bowel disease in which psychological factors play an important role in creating, sustaining and exacerbating of it. This study aimed to compare the psychological adjustment and type D personality in patients with ulcerative colitis and healthy people in the city of Isfahan. This was a case-control study. The sample consisted of 60 patients with UC referred to gastroenterologists of Noor Hospital who were randomly selected. Control sample was selected from family members of UC patients who did not have gastrointestinal diseases.  Then the two groups completed Coping Strategies Questionnaire (Endler and Parker, 1990) and personality type D (Denollet, 2005). To analyze the data, Chi-Square test, T-test and multi-way ANOVA (MANOVA) was used. The results showed that there were no significant differences in coping strategies and negative affectivity between two groups of patients with UC and healthy people (P> 0.01), but patients with UC showed more emotional inhibition (P> 0.01).This study showed that patients with UC have problems in expressing of their negative emotions with others. So training appropriate strategies for expressing negative emotions plays important role in the treatment and prevention of this disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping skills
  • Personality type D
  • affect
  • inhibition and ulceration colitis