مقایسه ی پاسخ‌های بیماران وسواسی با افراد بهنجار در شاخص سبک وسواسی آزمون رورشاخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روانشناسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دپارتمان روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

اختلال وسواسی جبری، یکی از چالش‌های بزرگ روان شناختی عصر حاضر است. این مساله ضرورت انجام مطالعات مختلف و گسترده تشخیصی و درمانی در مورد این اختلال را مطرح می‌نماید. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه ی پاسخ‌‌های بیماران وسواسی و افراد بهنجار در شاخص سبک وسواسی آزمون لکه‌های جوهر رورشاخ است. به همین منظور، از بین بیماران وسواسی و افراد بهنجار شهر تهران، تعداد 120 نفر آزمودنی (60 نفر مرد و 60 نفر زن) 20 تا 50 سال، با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخابو با کارت‌های رورشاخ مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون مجذور خی و برآورد حدود اطمینان نسبت، نشان داد که بین پاسخ‌های بیماران وسواسی و افراد بهنجار، در شاخص سبک وسواسی مثبت و متغیرهای این شاخص، تفاوت معناداری وجود دارد و در 68 درصد از پروتکل‌های بیماران وسواسی،  این شاخص مثبت بوده است. بین پاسخ‌های زنان و مردان وسواسی، دراین شاخص تفاوت معناداری وجود ندارد. به نظر می‌رسد، براساس یافته های این پژوهش، شاخص سبک وسواسی آزمون رورشاخ ، قادر به تفکیک بیماران وسواس فکری- عملی، از افراد عادی در نمونه بالینی ایرانی مورد مطالعه است و این شاخص می‌تواند به عنوان ابزاری موثر در تشخیص اختلال وسواسی جبری به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison responses of obsessive – compulsive patients with normal people in Obsessive Style Index of Rorschach test

نویسندگان [English]

  • Susan Alamdari 1
  • Nastaran Sharifi 2
1 Tehran markaz Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Obsessive compulsive disorder (OCD) is one of the main psychological challenges of current era. This issue explains the necessity of undertaking various and extensive diagnostic and therapeutically investigations on this disorder. In this regard, the accurate assessment of the clinical signs of   obsessive - compulsive disorder is a crucial factor to need the most suitable therapeutic   outcomes. The main purpose of this research is to compare responses of obsessive – compulsive patients with the ones of normal people, in Obsessive Style Index (OBS) of Rorschach inkblots test. In order to do this 120 people (60 men and 60 women) of 20 – 50 years old people were selected among obsessive – compulsive patients and normal people in Tehran using the accessible sampling method. All of the samples responded to Rorschach inkblots test. The result of chi – square indicated significant differences between of obsessive- compulsive patients and normal people in Obsessive Style Index and its variables, and 68% of obsessive- compulsive patient's protocols were positive. No significant difference was observed between male and female obsessive- compulsive patients in Obsessive Style Index. It seems, according to the findings of this study, the Obsessive Style Index is capable in seperation of obsessive- compulsive patients from normal people in the investigated clinical Iranian samples group  and  this index can be used as an effective tool for diagnosis of obsessive- compulsive   disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rorschach test
  • Comprehensive System
  • Obsessive Style Index