مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نظریه ی ذهن، ظرفیت شناختی جهت بازنمایی حالات ذهنی خود و دیگران و بیانگر توانایی اسناد حالت های ذهنی مانند عقاید، تمایلات، احساسات و نیات به خود و دیگران است. بررسی       نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های مغزی در افراد مبتلا به اختلال های روانپزشکی در سال های اخیر بخش قابل توجهی از پژوهش ها را به خود اختصاص داده است و اختلال وسواس- اجباری از این قاعده مستثنی نیست. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی نظریه ی ذهن، حافظه و کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری و افراد بهنجار بود. بدین منظور، طی یک پژوهش علی- مقایسه ای، 40 آزمودنی (20 بیمار دارای اختلال وسواسی- اجباری و20 فرد بهنجار) از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و از نظر نظریه ذهن، حافظه و کنش های اجرایی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) نشان داد که نمرات نظریه ی ذهن، حافظه ی کلامی و حافظه ی بینایی و کنش های اجرایی بیماران مبتلا به وسواس و افراد بهنجار متفاوت است. یافته ها از این دیدگاه حمایت می کند که در اختلال وسواسی- اجباری، وجود نقایص عصب روانشناختی منجر به عملکرد ضعیف تر این بیماران نسبت به افراد بهنجار     می شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Theories of Mind, Memory and Executive Functioning in Obsessive-Compulsive Patients and Normal Individuals

چکیده [English]

The theory of mind is the cognitive capacity of reflecting mental states of oneself and others and indicative of attribution capability of mental states such as beliefs, desires, emotions and intentions toward oneself and others. In the recent years, Considerable attention has been devoted to the investigation of mind, memory and executive functioning theory among the individuals suffering from psychiatric disorders. The present research purpose is to compare theory of mind, memory and executive functioning in obsessive-compulsive patients and normal individuals. Therefore, in a causal-comparative study, 40 individuals (20 patients diagnosed with obsessive-compulsive disorder and 20 normal individuals) were selected using convenience sampling and tested in terms of mind, memory and executive functioning. The results of multivariate covariance analysis (MANOVA) indicated the between-group difference in terms of the scores of mind, verbal memory, visual memory and executive functioning among normal individuals and patients suffering from obsessive-compulsive disorder. It can be concluded that neuropsychological deficiencies results in the weaker performance of these patients as compared to normal individuals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mind Theory
  • memory
  • executive functioning
  • obsessive-compulsive disorder