بررسی پایایی و اعتبار مقیاس اضطراب بک در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اضطراب، یکی از مهمترین نشانه های ایجاد اختلالات روانی است. پرسشنامه ی سنجش اضطراب بک یکی از پرسشنامه های رایج سنجش این اختلال است. این پرسشنامه در حال حاضر به عنوان یکی از ابزارهای سنجش اضطراب بالینی، توسعه یافته و کارایی این ابزار در بیان خصوصیات مورد نظر در بررسی های فوق، هم در خصوص بالینی و هم در خصوص غیر بالینی نشان داده شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی پایایی و اعتبار این پرسشنامه بوده است. بدین منظور، طی یک پژوهش تحلیلی- مقطعی 600 نفر به صورت تصادفی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب و پرسشنامه اضطراب بک را تکمیل کردند. تحلیل داده ها نشان داد که اختلاف معناداری بین میانگین اضطراب در دو جنس وجود ندارد و مقدار پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 92/ محاسبه شده است. با استفاده از تحلیل آنالیز عاملی، 5 مولفه بدست آمد که 54/58 درصد نمرات پرسشنامه را تبیین می کرد. با در نظر گرفتن مقدار پایایی و اعتبار ساختاری این پرسشنامه، به نظر می رسد این ابزار جهت سنجش اضطراب بالینی دانشجویان مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Reliability and Validity of Beck Anxiety Inventory among the University Students

چکیده [English]

Anxiety is regarded as the most significant symptoms of psychological disorders. Beck Anxiety Inventory is considered as one of the most commonly used assessment tools of anxiety and has been developed to assess both clinical and nonclinical anxiety. The research purpose is to carry out an investigation into the reliability and validity of beck anxiety inventory among the university students. Hence, in an analytical-cross sectional study, a sample of 600 university students studying in Arak Medical university was selected using stratified sampling and filled out Beck Anxiety Inventory. Data analysis indicated no significant between-group difference in terms of anxiety mean. The reliability coefficient using cronbach alpha was estimated to be .92.Five components was obtained using factor analysis which explained 58.54 percent of the scores of the inventory. Overall, the reliability and construct validity are indicative of the adequacy of Beck Anxiety Inventory in the assessment of the clinical anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beck Anxiety Inventory
  • Reliability
  • Validity