روابط ساختاری حساسیت اضطرابی، نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پانیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه تبریز. تبریز، ایران

چکیده

اختلالات اضطرابی، از شایع ترین اختلالات روانپژشکی در جمعیت عمومی است که به طور مشخص عملکرد روانی، اجتماعی و کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی روابط ساختاری حساسیت اضطرابی، نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پانیک است. بدین منظور با طرح یک مدل ساختاری فرضی که بیانگر شبکه ای از ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم بین اضطرابی، نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان با اختلال اضطراب فراگیر، اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پانیک بود، 250 نفر (125 نفر پسر و 125 نفر دختر) دانشجوی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و از نظر حساسیت اضطرابی، نگرانی، دشواری در تنظیم هیجان، هراس اجتماعی، اضطراب فراگیر و اختلال پانیک مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل عاملی تاییدی و روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که حساسیت اضطرابی، نگرانی و دشواری در تنظیم هیجان تاثیرات قابل توجهی روی اختلالات اضطرابی دارد. یافته ها از برازندگی مناسب ساختار فرضی متغیرهای پژوهش حمایت کرد. پژوهش حاضر علاوه بر تایید یافته های پیشین، چارچوبی مفید برای شکل گیری و رشد اختلالات اضطرابی ارایه داده و دانش ما را در سبب شناسی این اختلالات افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Structural Relationship of Anxiety Sensitivity, Worry and Difficulty in Regulating Emotions with Generalized Anxiety Disorder, Social Anxiety Disorder and Panic Disorder

نویسندگان [English]

  • Hamed Fardaeni Sofla
  • Hossein Karsazi
  • Ameneh Emami Ezat
  • Abbas Bakhshipour Roodsari
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the structural relationships of anxiety sensitivity, worry and difficulty in regulating emotions with generalized anxiety disorder, social anxiety disorder and panic disorder. For this purpose, in a hypothetical structural model plan, which represented a network of direct and indirect relationships between anxiety, worry and difficulty in regulating emotions with generalized anxiety disorder, social anxiety disorder and panic disorder, 250 (125 boys and 125 girls) of Tabriz University students  were selected by cluster sampling. They were evaluated in terms of sensitivity to anxiety, worry, and difficulty in regulating emotion, social phobia, generalized anxiety disorder and panic disorder. Confirmatory factor analysis and structural equations modeling indicated that sensitivity to anxiety, worry and difficulty in regulating emotions have a profound impact on anxiety disorders. The findings supported the appropriate fitness of hypothetical structure in the variables of study. The current study has provided a useful framework for formation and development of anxiety disorders apart from confirming previous findings and increases our knowledge of the etiology of these disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety sensitivity
  • worry
  • difficulty in regulating emotion
  • anxiety disorders