اثربخشی زوج‌درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان فرا تشخیصی در افت ‌و خیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان درگیر آشفتگی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آشفتگی­های زناشویی می­تواند سلامت روانی و جسمی فرد و خانواده را با مشکل مواجه سازد. هدف این پژوهش مقایسه ی اثربخشی روان­درمانی تحلیلی کارکردی با پروتکل یکپارچه برای درمان افت ­وخیز افسردگی، اضطراب و رضایت زناشویی زنان دارای آشفتگی زناشویی بود. برای این منظور طی یک پژوهش نیمه آزمایشی45 زن با آشفتگی زناشویی به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب­  و در سه گروه روان­درمانی تحلیلی کارکردی، درمان فراتشخیصی  و انتظار کاربندی شدند. درمان در 12 جلسه هفتگی یکساعته برگزار شد در این مدت گروه گواه مداخله­ای دریافت نکرد. آزمودنی ها قبل و بعد از انجام پژوهش، از نظر افسردگی، اضطراب، رضایت زناشویی و سازگاری دونفره مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل کوواریانس نشان داد که در هر سه متغیر، بین سه گروه تفاوت معنادار وجود دارد. مقایسه ی زوجی نشان داد هر دو درمان نسبت به گروه انتظار اثربخشی بهتری دارند. در متغیر افسردگی تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایشی وجود نداشت، در متغیر اضطراب گروه فراتشخیصی و در متغیر رضایت زناشویی گروه تحلیلی کارکردی عملکرد بهتری داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of the effectiveness of functional analytic psychotherapy with unified protocol for trans diagnostic treatment on depression, anxiety and marital satisfaction among women with marital distress

نویسندگان [English]

  • Ahmad Etemadi
  • Hossein Gholizadeh
  • Hossein Salimi
  • Kiumars Farahbakhsh
چکیده [English]

Marital distress can disrupt the mental and physical health of the individual and the family. The aim of the current study was the comparison of the effectiveness of functional analytic psychotherapy (FAP) with unified protocol for trans diagnostic treatment (UP) on depression, anxiety symptoms and marital satisfaction among women with marital distress. To this end, 45 women with marital disturbances were selected through a semi-experimental research, and they were selected in three groups: FAP, UP and control group. Treatment was conducted on 12 weekly and one hour sessions. The control group did not receive treatment. The subjects were evaluated for depression, anxiety, marital satisfaction and dual compatibility before and after the study. Analysis of covariance showed that there are significant differences among three groups. Pairwise comparison showed both treatments have better effectiveness than the control group. There is no significant difference between two treatment groups in depression, in anxiety the UT group and in marital satisfaction the FAP group had a better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • functional analytic
  • transdiagnostic
  • marital satisfaction
  • marital distress