تحلیل روان سنجی مقیاس نگرش های ناکارآمد برای کودکان و نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

طرحواره­های افسردگی­زا به شکل نگرشهای ناکارآمد نمایان می­شود و در تمامی مراحل و فرایند پردازش اطلاعات شامل دریافت، رمزگردانی و بازیابی اطلاعات از حافظه و محیط اطراف اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر، تحلیل روان­سنجی نسخه ی کودکان و نوجوانان مقیاس نگرش­های ناکارآمد در بین گروهی از نوجوانان ایرانی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 214 نوجوان (96 پسر و 118 دختر) با مقیاس نگرش های ناکارآمد DAS-CA مورد آزمون قرار گرفتند. اعتبار عاملی مقیاس نگرش های ناکارآمد با استفاده از روش­ تحلیل مولفه­های اصلی و همسانی درونی مقیاس نگرش های ناکارآمد با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای مطالعه اعتبار سازه، ضریب همبستگی بین ابعاد مقیاس نگرش های ناکارآمد با عاطفه ی  مثبت مطالعه شد. تحلیل مولفه­های اصلی با استفاده از چرخش ابلیمین نشان داد که مقیاس نگرش های ناکارآمد از دو عامل کمال­گرایی فردمحور و کمال­گرایی اجتماع­محور (احساس نیاز به تایید اجتماعی) تشکیل شده است. نتایج مربوط به همبستگی بین ابعاد مقیاس نگرش های ناکارآمد با عاطفه ی  مثبت از اعتبار سازه ی  مقیاس نگرش های ناکارآمد به طور تجربی حمایت کرد. مقادیر ضرایب همسانی درونی مقیاس نگرش های ناکارآمد برای عوامل کمال­گرایی فردمحور و کمال­گرایی اجتماع­محور به ترتیب برابر با 78/0 و 72/0 به دست آمد. در مجموع،نتایج مطالعه ی  حاضر نشان داد که مقیاس نگرش های ناکارآمد برای سنجش مفهوم نگرش­های ناکارآمد در نوجوانان ایرانی ابزاری معتبر و پایاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric analysis scale of dysfunctional attitude towards children and adolescents

نویسندگان [English]

  • Omid Shokri
  • Hossein Pour Shahriar
  • Maryam Aghayi
  • Mohammad Hossein Sanayi pour
چکیده [English]

Depression schemas appear in the form of dysfunctional attitude and they are effective at all stages of  information and  process of information processing, including receiving, code switching and retrieving information from memory and the surroundings. The aim of this study was to analyze the psychometric version of children and adolescents scale of dysfunctional attitude among Iranian group of adolescents. To this end, through a descriptive study, 214 adolescents (96 males and 118 females) were tested with DAS-CA dysfunctional attitude scale. Factorial validity of dysfunctional attitude scale was assessed using principal component analysis and internal consistency using cronbach's alpha dysfunctional attitude scale. To study the construct validity, the correlation coefficient between dimensions of the dysfunctional attitude scale was studied with positive emotion. Principal components analysis with Oblimin rotation indicated that dysfunctional attitude scale has been formed of two factor of individual-oriented perfectionism, and community-based perfectionism (the need for social approval). The results of the correlation between dimensions of dysfunctional attitude with positive emotion supports the construct validity of the scale of dysfunctional attitudes, empirically. Values of coefficient internal consistency of dysfunctional attitude scale for individual-oriented perfectionism, and community-based perfectionism are 72.0 and 78.0, respectively. In conclusion, the results of this study indicated that dysfunctional attitude scale is a valid and reliable tool for assessing the concept of dysfunctional attitudes in Iranian adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dysfunctional attitude scale for children and adolescents
  • validation