تاثیر ارزیابی شناختی و فرونشانی بر علایم اضطراب، افسردگی و استرس بر اساس نقش میانجی‌گری سیستم‌های مغزی حساسیت به تقویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

نظریه عصب­روان شناختی گری تبیین می­کند که چگونه صفات شخصیتی مرتبط با مغز با شکل‌گیری اختلال­های آسیب­شناختی مرتبط است. هدف پژوهش حاضر بررسی روابط همبستگی و بررسی مدل میانجی­گری ارزیابی شناختی و فرونشانی به عنوان دو راهبرد تنظیم هیجانی، بین سیستم­های مغزی-رفتاری با اضطراب، افسردگی و استرس بود. به این منظور، از بین دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا و ارومیه تعداد 340 نفر بر اساس نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و از نظر حساسیت به تقویت، ارزیابی شناختی و فرونشانی و مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج همبستگی و تحلیل مسیر نشان داد که همبستگی مثبت معناداری بین سیستم بازداری با اضطراب و استرس و فرونشانی  و همچنین همبستگی منفی با ارزیابی شناختی وجود دارد. سیستم فعال­ساز رفتاری همبستگی منفی معناداری با اضطراب، افسردگی و استرس و نیز همبستگی مثبت با ارزیابی شناختی داشت. بین ارزیابی شناختی با اضطراب، افسردگی و استرس همبستگی منفی به دست آمد. الگوی مدل­یابی تحلیل مسیر نشان دهنده روابط نیرومند سیستم­های مغزی-رفتاری با اضطراب، افسردگی و استرس بود و ارزیابی شناختی و فرونشانی قادر به میانجی‌گری این روابط نبودند. به نظر می رسد حساسیت سیستم­های مغزی-رفتاری موجب آسیب­پذیری نسبت به علایم آسیب‌شناسی روانی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of cognitive Reappraisal and Suppression on symptoms of Anxiety, Depression and Stress based on mediating role of brain reinforcement Sensitivity Systems

نویسندگان [English]

  • Sohrab amiri
  • Mahsa ghasemighishlagh
  • zahra abaszadeh
Urmia
چکیده [English]

Gray neuropsychological theory explains how the brain relevant personality trait are associated with the formation of pathological disorders. The purpose of the present study was to investigate the correlations and mediation model of cognitive reappraisal and suppression, as two strategies for emotional regulation between brain-behavioral systems and anxiety, depression and stress. For this purpose, from the statistical population of the Bu Ali sina and urmia University students, 340 were selected through multistage cluster sampling and were tested with regard to reinforcement sensitivity, cognitive reappraisal and suppression , anxiety, depression and stress scale. Correlation and path analysis results showed that significant positive correlation between inhibition system with anxiety, stress and depression and also negative correlation with cognitive reappraisal.There were negative correlation between cognitive reappraisal with anxiety, depression and stress. The path analysis model also showed strong relationships between brain/behavioral systems with anxiety, depression and stress, and cognitive reappraisal and suppression were unable to mediate these relationships. It seems that sensitivity of brain-behavioral systems causes vulnerability to symptoms of psychopathology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reinforcement Sensitivity
  • cognitive reappraisal
  • suppression
  • anxiety
  • depression
  • Stress