بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه ی شخصیت بزرگسال منطبق با DSM-5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ارومیه

چکیده

با توجه به نگرانی­های گوناگون در ارتباط با طبقات اختلال شخصیت از زمان نسخه ی سوم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، یک مدل جایگزین اختلال شخصیت در بخش سومDSM-5 فراهم  شده  است. هدف پژوهش حاضر بررسی  ویژگی­های روان­سنجی سیاهه ی شخصیت  DSM-5 بزرگسال بر روی جامعه ی بهنجار بود. برای این منظور 278 نفر از دانشجویان به صورت نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و با سیاهه ی شخصیت  DSM-5بزرگسال، مقیاس سه­گانه تاریک و پرسشنامه پنج عامل شخصیت مورد آزمون قرار گرفتند. اعتبار ملاکی پرسشنامه با دیگر مقیاس­ها حاکی از اعتبار تفکیکی و همگرایی مطلوب بود. همچنین ساختار عاملی آن با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ارزیابی شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد سیاهه ی شخصیت  DSM-5بزرگسال دارای 5 عامل است و بررسی اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضرایب آلفا، باز آزمایی و دونیمسازی نشان دهنده ی ثبات پرسشنامه بود. در مجموع یافته­ها نشان داد که سیاهه ی شخصیت  DSM-5بزرگسال دارای ویژگی روان­سنجی مطلوبی در نمونه جمعیتی ایرانی است و می­توان از این ابزار در مطالعات صورت گرفته در فرهنگ ایرانی استفاده کرد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of adult Personality Inventory according DSM-5

نویسنده [English]

  • Sohrab Amiri
Urmia
چکیده [English]

With regard to various concerns regarding the category of personality disorder since the third edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, an alternative personality disorder model is provided in the third part of DSM-5. The purpose of this study was to examine the psychometric properties of  DSM-5 adult Personality Inventory on the normal population. For this purpose, 278 students were selected by using multi-stage cluster sampling, and tested with adult DSM-5 personality inventory, Dark  Triad Scale and Big Five Personality Questionnaire. The validity of the questionnaire with other scales showed eligible discriminant and convergence validity. As well as its factor structure was assessed by using exploratory and confirmatory factor analysis. The results of the factor analysis indicated that the DSM-5 adult Personality Inventory has five factors, check the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha, retest and splitting coefficient reflects the reliability of the Inventory. The inventory, has required psychometric properties in Iranian population sample, and Inventory can be used in studies in the Iranian culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Inventory
  • big five
  • dark traits
  • psychometrics