مقایسه‌ی حساسیت اضطرابی، الکسی تایمیا و خودتنظیمی در افراد وابسته به مواد و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

روانشناس

چکیده

وابستگی به مواد، تاثیرات مخربی بر رشد و شکوفایی فرد و جامعه دارد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی حساسیت اضطرابی، ناگویی خلقی و خودتنظیمی در افراد وابسته به مواد و عادی صورت گرفت. برای این منظور طی یک مطالعه ی علی- مقایسه­ای 30 نفر دارای وابستگی به مواد که در نیمه دوم سال 1395 به مراکز ترک اعتیاد شهرستان تبریز مراجعه کرده و تحت درمان بودند به شیوه ی در دسترس انتخاب و با 30 فرد عادی به عنوان گروه مقایسه همتاسازی شدند. آزمودنی ها از نظر حساسیت اظطرابی، ناگویی خلقی و خودتنظیمی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین افراد گروه وابسته به مواد و عادی از نظر حساسیت اضطرابی، ناگویی خلقی و خودتنظیمی و مولفه های آنها تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین صورت که متغیرهای حساسیت اضطرابی و ناگویی خلقی و  همه ی مولفه های آنها در افراد وابسته به مواد، به طور معنادار بیشتر از افراد عادی نمونه ی مورد پژوهش بود ولی در متغیر خودتنظیمی و مولفه های آن میانگین نمرات افراد عادی بیشتر از افراد وابسته به مواد بود. یافته­های این پژوهش نشان می­دهدکه می­توان از پرورش توانایی­های خودتنظیمی به عنوان یک سپر دفاعی در برابر اعتیاد بهره جست و همچنین می­توان با کاهش اضطراب و مهار هیجانات منفی، افرادی را مستعد انحرافات اجتماعی نظیر اعتیاد هستند، یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of anxiety sensitivity, alexithymia and self-regulatory in normal and drug abusers

نویسنده [English]

  • Sajjad Almardani Some'eh
چکیده [English]

Drug dependence, the impact on the growth and prosperity of individuals and society. The aim of this study was to Comparison of anxiety sensitivity, alexithymia and self-regulatory in normal and drug abusers. for this purpose, in a causal-comparative study, 30 drug addicts who were referred to treatment centers of Tabriz in the second half of 1395 were selected in an accessible manner and They were compared with 30 normal individuals as matching group. Subjects were tested by anxiety sensitivity, alexithymia, self-regulatory. The results of multivariate analysis of variance showed that that there is a significant difference among substance abusers and normal in terms ofanxiety sensitivity, alexithymia and self-regulatory and their components; That anxiety sensitivity and alexithymia variables and all their features in substance dependent patients, significantly more than other people's research sample but regarding the self-regulatory and its components average scores of more ordinary people is dependent on the material. The findings of this study show that self-regulatory can foster the ability to be used as a shield against addiction and also can be Helped to the people are more prone to social deviations such as addiction By reducing anxiety and inhibiting negative emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety sensitivity
  • Alexithymia
  • Self-regulatory