رابطه ی بین نشانه های وسواس با دوسوگرایی بین فردی و انتقام در زنان 20تا40 ساله ی ساکن تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی

2 گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا

چکیده

اختلال وسواس از اختلالات روانپزشکی شدید و ناتوان کننده است که اغلب سبب اتلاف وقت می‌شوند و مشکلات قابل توجهی را در روند معمول زندگی، کارکرد شغلی، فعالیت های اجتماعی و  روابط بین فردی ایجاد می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نشانه های وسواس با دوسوگرایی بین فردی و انتقام در زنان ساکن تهران انجام شد. برای این منظور، طی یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی 220 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و با در نظر داشتن ملاک عدم سابقه ی اختلالات روانپزشکی و سن 20 تا 40 سال،220 نفر از بین جامعه آماری که زنان ساکن تهران انتخاب و از نظر وسواس، گرایشات ورفتارهای بین فردی و مسوولیت پذیری و انتقام  مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که بین نشانه های وسواس با دوسوگرایی بین فردی و انتقام رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون  نشان داد نشانه های وسواس می توانند بخشی از میل به انتقامجویی و دوسوگرایی در روابط بین فردی  را  در افراد مبتلا پیش بینی کنند. نشانه های وسواس می توانند در ایجاد تمایلات دوسوگرا در روابط بین فردی و میل به انتقامجویی موثر باشند، از این رو بهتر است در فرآیند درمان اختلال وسواس-اجباری این مساله مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between symptoms of obsession and interpersonal ambivalence and revenge in women 20 to 40-year-old living in Tehran

نویسندگان [English]

  • atefe maleki 1
  • azam farahbijari 2
  • mitra sepassi 2
1 alzahra university
2 alzahra
چکیده [English]

Obsessive compulsive disorder is one of the severe and disabling psychiatric disorders that often causes waste of time, and significant problems in the usual process of life, job performance, social activities and personal relationships. The aim of this study was to examine the relationship between symptoms of obsession and interpersonal ambivalence and revenge in women who living in Tehran. Therefore, in a descriptive and correlational study 220 women  were selected through  convenience sampling, considering the lack of  psychiatric history and age range of 20 to 40 years, and were then tested in terms of  obsession, interpersonal behaviors and attitudes, responsibility and revenge. The data of linear regression analysis demonstrated a positive significant relation between the symptoms of obsession and interpersonal ambivalence and revenge. So, The data of regression analysis demonstrated that the symptoms of obsession could anticipate a part of the ambivalence in relationships and desire to revenge. Therefore, it is better to pay attention to this issue  in the  process of  OCD treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • symptoms of obsession
  • revenge
  • interpersonal ambivalence
  • Women