بررسی کارکرد خانواده و نقش سبک های فرزندپروری مادران در پیش بینی مشکلات رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین. خمین، ایران

2 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه اراک

3 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین. خمین، ایران

چکیده

محیط خانواده، مساعدترین مکان برای رشد کودک و تعالی فکری و جسمی اوست. هدف پژوهش حاضر، بررسی کارکرد خانواده و نقش سبک های فرزندپروری مادران در پیش بینی مشکلات رفتاری پسران 5 تا10 ساله ی شهر اهواز بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی،  200 مادر به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از بین مادران دانش آموزان پسر 5 تا  10 سال پیش دبستانها و دبستانهای شهر اهواز انتخاب و از نظر کارکرد خانواده، شیوه های فرزندپروری و علایم مرضی کودک مورد آزمون قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از ضرایب همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که سبک فرزندپروری مستبدانه با میانگین 33/22 بیشترین سبک فرزندپروری مادران است و خرده مقیاس های ارتباط، همراهی عاطفی، کنترل رفتار و کارکرد کلی خانواده با مشکلات رفتاری رابطه ی معنی داری دارد. همچنین سبک فرزندپروری مستبدانه با اختلال بیش فعالی رابطه ی مثبت و با اختلال خلقی رابطه ی منفی معنی داری دارد. سبک فرزندپروری سهل گیرانه با اختلال بیش فعالی، رفتار و کردار و اضطراب جدایی رابطه ی مثبت و با اختلال خلقی رابطه ی منفی معنی داری دارد. نتایج  نشان داد که تنها خرده مقیاس همراهی عاطفی توانست اختلال اضطراب جدایی را پیش بینی کند و سبک فرزندپروری سهل گیرانه اختلال بیش فعالی و اضطراب جدایی، سبک فرزندپروری مستبدانه اختلال رفتار و کردار و اختلال خلقی و سبک فرزندپروری مقتدرانه اختلال اضطراب جدایی را پیش بینی می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Family Functioning and the Role of Maternal Parenting Styles in Predicting Children’s Behavioral Problems in Boys Aged 5 to 10 Years in Ahvaz City

نویسندگان [English]

  • Shila Karzareh 1
  • Mansoor Abdi 2
  • Hasan Heidari 3
چکیده [English]

Family environment is the most favorable place for the growth of the child and one’s mental and physical sublimation. The aim of this study was to study family functioning and the role of maternal parenting style in predicting children’s behavioral problems in boys aged 5 to 10 years in Ahvaz city. For this purpose, in a descriptive study, correlational type, 200 mothers were selected among mothers of boys aged 5 to 10 who were at preschool and primary school, in Ahvaz city. They were selected in a form of clustered multi-stage, randomly. They were tested in terms of family functioning, parenting styles and children's behavioral problems. For data analysis correlation coefficient and multiple regression were used. The results indicated that the authoritarian parenting style with mean of 22.33 is among the highest parenting style in mothers. Subscales of communication, emotional companionship, behavioral control and general family functioning had a significant relationship with behavioral problems. Authoritarian parenting style has a positive relationship with hyperactivity disorder and has a negative significant relationship with mood disorder. The result also indicated that permissive parenting style has a positive significant relationship with hyperactivity disorder, behavior, action and separation anxiety and a negative significant with mood disorder. The results indicated that only the subscales of emotional companionship was able to predict separation anxiety disorder. Permissive parenting style was able to predict hyperactivity disorder and separation anxiety, authoritarian style parenting style was able to predict behavior and action disorder and mood disorder, authoritative parenting style was able to predict separation anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family functioning
  • parenting style
  • Behavioral problems