اثر بخشی معنویت درمانی بر کاهش اضطراب، افسردگی و پریشانی زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

معنویت درمانی، به معنای در نظر گرفتن باورهای معنوی بیمار مبتلا در فرآیند درمانگری  است. باورهایی که با بوجود آوردن تجربیات خاص، موجب تعالی و اخلاقی مسوولانه در افراد می شود. هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی اثر بخشی معنویت درمانی بر کاهش اضطراب، افسردگی و پریشانی زنان مبتلا به سرطان پستان بود. بدین منظور، در یک پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل، 29 بیمار مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان ولی­عصر (عج) زنجان و موسسه ی خیریه ی مهرانه ی زنجان، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه (14 نفرگروه کنترل و 15 نفر گروه آزمایش) کاربندی شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه ی 90 دقیقه ای تحت  مداخله ی معنوی قرار گرفت و گروه کنترل، فقط تمرین آرمیدگی را بدون آگاهی افزایی آموخت. بیماران قبل و بعد از اتمام دوره ی درمان و دو ماه بعد از آن از نظر افسردگی، اضطراب و استرس مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس نمرات افسردگی، اضطراب و استرس آزمودنی ها نشان داد که معنویت درمانی درکاهش اضطراب، افسردگی و پریشانی زنان مبتلا  به سرطان پستان موثر است. با عنایت به یافته های موجود، به نظر می رسد که مداخله ی معنوی باید در پکیج درمانی یا حداقل مجموعه اقدامات و مداخلات روان شناختی با بیماران مبتلا به سرطان پستان، مورد تاکید قرار گیرد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Spirituality Therapy in Decreasing Anxiety, Depression and Distress of Women Suffering from Breast Cancer

چکیده [English]

Spirituality therapy is defined as considering the patient’s spiritual beliefs in the process of therapy. Spiritual beliefs bring about specific experience and emergence of appropriate and responsible behaviors in individuals. The research purpose was to assess the effectiveness of spirituality therapy in decreasing anxiety, depression and distress of women suffering from breast cancer. Therefore, a sample of 29 patients suffering from breast cancer and hospitalized in Valiy-eAsr Hospital and Mehraneh Charity Center located in Zanjan was selected through convenience sampling and assigned to the experimental (15) and control (14) groups. The experimental group underwent eight 90-minute sessions of spirituality therapy, while, the control group received relaxation training. Both groups were tested in terms of depression, anxiety and stress, both prior to and subsequent to the training. Results of covariance analysis indicated that spirituality therapy is effective in the decrease of depression, anxiety and stress of women suffering from breast cancer. With regard to the results, it seems that spiritual intervention should be emphasized in a therapeutic package or at least a set of psychological interventions and applications in the treatment of breast cancer sufferers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual Interventions
  • anxiety
  • depression
  • Stress
  • breast cancer