تاثیر درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی کم کار و رضایت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

چکیده

مسایل جنسی و رضایت زناشویی به طور پیچیده ای با یکدیگر رابطه دارند. علیرغم اینکه فاکتورهای چندگانه ی روان زاد و زیستی متعددی را به عنوان زمینه‌ساز کاهش میل جنسی زنان معرفی کرده اند، روند تحقیقاتی در سال‌های اخیر نشان داده است که تاثیر عوامل روان زاد در بروز این مشکل پررنگ‌تر است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر میل جنسی و رضایت زناشویی در زنان بود. بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون – پس آزمون و گروه کنترل،  20 نفر از زنان مبتلا به اختلال میل جنسی مراجعه کننده به درمانگاه روان شناسی به شیوه ی هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۰ نفری کاربندی شدند. گروهها در ابتدا و انتهای پژوهش از نظر میل جنسی و رضایت زناشویی مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در ۸ جلسه ی ۴۵ دقیقه ای درمان شناختی- رفتاری شرکت کردند ولی گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که میل جنسی و رضایت زناشویی آزمودنی ها تفاوت معنی داری پیدا کرده است. به نظر می رسد درمان شناختی - رفتاری روش مناسبی برای اختلال های مربوط به میل جنسی است. بنابراین استفاده از این رویکرد درمانی توسط متخصصین روان‌شناسی بالینی به افراد دارای اختلال عملکرد جنسی به ‌ویژه کاهش میل جنسی در زنان توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Low Sexual Desire and Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Maryam Bakhtiari
  • Hajyeh Sheydaei
  • Seyyed Abdolmajid Bahreynian
  • Mohamad Nori
چکیده [English]

Sexual problems and marital satisfaction are related to each other in a complex way. Although multiple Psychogenic and several biological factors have been introduced as the underlying decreased sexual desire in women, years of research has shown that the effect of psychogenic factors is more notable in outbreak of this problem. The purpose of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on sexual desire and sexual satisfaction in women. For this purpose, in a quasi-experimental study with pretest – posttest along with the control group, 20 women with sexual desire disorder who referred to the psychology clinic were selected, in a purposeful way. They were then assigned into two groups of 10 people each, randomly. The groups were evaluated both at the beginning and end of the study in terms of sexual desire and sexual satisfaction. The experimental group underwent an eight sessions of 45-minute of group cognitive-behavioral therapy. The second group did not undergo any intervention. The results of analysis of covariance indicated that subject’s sexual desire and sexual satisfaction have shown significant difference. Cognitive behavioral therapy appears to be an effective way for improving sexual desire. Therefore the use of this therapy approach is recommended by clinical psychology specialists to people with sexual dysfunction disorder, especially women with decreased sexual desire.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-Behavioral Therapy
  • low sexual desire
  • sexual satisfaction