رویکرد چهار وجهی در روان درمانی: بنیادها و دستاوردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

ما در این مقاله رویکردی از درمان را معرفی کرده ایم که بر کاربرد همزمان چهار عاملِ  رابطه ی درمانی، ایجاد امید و انتظار درمان، آگاهی افزایی و نظم بخشی رفتار استوار است. چهار عامل فوق فرایند مشترک و نظامداری است که ویژه ی رویکرد خاصی نیست. جدا کردن چهار وجه رابطه درمانی، ایجاد امید و انتظار درمان، آگاهی افزایی و نظم بخشی رفتار (هیجان، تفکر و عملکرد) به معنای مجزا دیدن و اعتقاد به وجود مستقل هر یک از آنها یا ذهن مستقل از مغز نیست.  این چهار وجه موضوعاتی مرکب هستند که باید در فرایند روان درمانی برای آنها برنامه ریزی کنیم. رابطه درمانی یکی از قوی ترین عوامل درمانی است. آگاهی افزایی ، به معنای هشیار کردن مراجع از این نکته ی مهم است که نشخوار آنچه در گذشته افتاده و پیش بینی آینده بر اساس آن نوعی گریز از آگاهی است. ما اعتقاد داریم که لازم است تا در فرایند روان درمانی،  فرد با گریز از آگاهی خود مواجه شده و نسبت به تعبیر و تفسیرهایی که برای حفظ این آگاهی گریزی و نشخوار آنها انجام می دهد آگاه شود. ما با تاثیر بر روی پیش فرض های فرد در سوگیری خود به محیط  و تفسیر رخدادها بر اساس آنها، امید و انتظار درمان را بالا برده و با نظم بخشی رفتار در سه حیطه ی هیجان، تفکر و عملکرد به تنظیم مجدد رفتار او می پردازیم.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The four factor approach in psychotherapy: Foundations and Achievements

نویسندگان [English]

  • Shahram Vaziri
  • Farah Lotfi Kashani
چکیده [English]

In this article we've shown that successful treatment should take into consideration the four factor approach; relationship therapy, creating hope and treatment expectation, raising awareness and disciplined behavior, at the same time. The Four factor above, is a common and systematic process that is not specific for any particular approach. Separating the four factor of therapeutic relationship, creating hope and treatment expectation, raising awareness and disciplined behavior (emotion, thought and function) does not mean to see them separately and believe in the independence of each one of them or   the independence of mind from the brain. This four factors are multiplex issues that needs planning, in the psychotherapy process. One of the most powerful therapeutic agents is the therapeutic relationship. Raising awareness, means to alert the client of the important point of ruminations that has happened in the past, and prediction of the the future based on escape from awareness. We believe that it is necessary for the person to be faced with the escape from the awareness in the process of psychotherapy, one should also be aware of the interpretations and explanations that is done to keep this escape from awareness and their rumination. We raise hopes and expectation of treatment by effecting on the individual’s assumptions in one’s bias to the environment and interpretation of events based on their bias. By the disciplined behavior in three areas of emotion, thought and function we can process through re-regulation of one’s behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • four factor approach
  • hope
  • awareness
  • relationship therapy & disciplined behavior