اثربخشی درمان دیالکتیک بر ملامت خود و دیگران، نشخوارگری و فاجعه سازی زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک. ایران

2 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دپارتمان روان شناسی سلامت، دانشگاه آزاد اسلامی کیش، جزیره ی کیش، ایران

چکیده

ﺗﻨﯿﺪﮔﯿﻬﺎی روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن، ﺳﺒﺐ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ در ﺑﯿﻤﺎران شده و ﻋﺪم ﮐﺎﻫﺶ و درﻣﺎن اﯾﻦ واﮐﻨﺸﻬﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺪت ﺑﺴﺘﺮی ﺑﯿﻤﺎر، اﺧﺘﻼل در درﻣﺎﻧﻬﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و کاهش امید به زندگی است.  هدف پژوهش حاضر، اثربخشی  رفتار درمانی دیالکتیک بر ملامت خود و دیگران، نشخوارگری و فاجعه سازی بیماران مبتلا به سرطان پستان بود. بدین منظور، طی یک طرح نیمه تجربی، 16 نفر به صورت نمونه ی در دسترس از زنان مبتلا  به سرطان پستان بیمارستان شهدای تجریش شهر تهران انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه کاربندی شدند. گروهها در ابتدا، انتها و دو ماه بعد اتمام درمان از نظر ملامت خود و دیگران، نشخوارگری و فاجعه سازی مورد آزمون قرار گرفتند سپس گروه آزمایش، طی 10جلسه ی 90 دقیقه ای تحت آموزش رفتار درمانی دیالکتیک قرار گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس نمرات نشان داد که رفتار درمانی دیالکتیک بر ملامت خود و دیگران، نشخوارگری و فاجعه سازی بیماران مبتلا به سرطان پستان موثر است. به نظر می رسد که می توان با وارد کردن این نوع مداخله ی روان شناختی، از بار هیجانی منفی این بیماری کاست و بهزیستی افراد مبتلا را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of dialectical treatment on rebuke of oneself and others, rumination and catastrophizing of women with breast cancer

نویسندگان [English]

  • Davood Taghvaie 1
  • Abbas Masjedi 2
  • Mehdi Jafari 3
چکیده [English]

A Psychological stress caused by cancer patients, produces anxiety and depression in patients and lack of reduction and treatment of these reactions, causes longer duration of hospitalization, disorders in medical treatment and a reduction in life expectancy. The aim of the current study was the effectiveness of dialectical behavior therapy on rebuke of oneself and others, rumination and catastrophizing of women with breast cancer. For this purpose, in a semi-experimental study, 16 patients were selected from available samples of women with breast cancer from Shohada-e Tajrish Hospital in Tehran. They were then divided into two groups of control and experiment, randomly.  The groups were tested at the beginning, at the end and two months after the completion of the treatment on rebuke of oneself and others, rumination and catastrophizing. The experimental group underwent 10 sessions of 90 minutes dialectical behavior therapy. Covariance analysis scores indicated that dialectical behavior therapy is effective on rebuke of oneself and others in breast cancer patients. It seems, by entering this type of psychological intervention, you can reduce the load of negative emotion and improve the well-being of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dialectical behavior therapy
  • emotion regulation
  • psychological well-being
  • breast cancer