نقش پیش بینی کننده ناتوانی ناشی از درد و ترس از حرکت در کارکرد خانواده ی بیماران مبتلا به درد مزمن اسکلتی ـ عضلانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دپارتمان روان شناسی و پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی. تهران ایران

3 دپارتمان روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. تهران، ایران

4 دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه شهید یهشتی. تهران، ایران

5 دپارتمان خانواده درمانی، دانشگاه شهید بهشتی. تهران، ایران

چکیده

درد، مشکل رایجی در سلامت است که درصورت مزمن شدن می تواند منجر به ناتوانی شود. از سوی دیگر، تحقیقات اخیر تاکید دارد که بافت خانواده و افرادی که همراه بیمار زندگی می کنند از این شرایط تاثیر می پذیرند. این الگوهای تعامل خانوادگی روی کیفیت و سبک زندگی تاثیر می گذارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط ناتوانی و ترس از حرکت به عنوان متغیرهای پیش بین با کارکرد خانواده در بیماران مبتلا به دردمزمن اسکلتی- عضلانی بود. بدین منظور، طی یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، 82 بیمار مبتلا به درد مزمن اسکلتی- عضلانی به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب و از نظر شدت درد، ناتوانی، ترس از حرکت و  کارکرد خانواده مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد ناتوانی و ترس از حرکت به طور معناداری کارکرد خانواده را پیش بینی می کند. همچنین، بین شدت درد با ناتوانی و ترس از حرکت بیمار رابطه ی معناداری وجود دارد. به نظر می رسد ابتلا به درد مزمن به مرور زمان سیستم خانواده را نیز درگیر می کند و به بخشی از بیماری تبدیل می شود. این مطالعه بر اهمیت رویکرد سیستمی در بررسی درد تاکید دارد و نشان می دهد که متغیرهای فردی و بین فردی، نقش میانجی و تعدیل کننده ی قابل توجه ای در تبیین پیامدهای درد دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The predictor role of disability induced by pain and fear of movement in family function, in musculoskeletal patients with chronic pain

نویسندگان [English]

  • Raheleh Kamar 1
  • Mohsen Dehghani 2
  • Ali Reza Kiyamanesh 3
  • Nasrin Esmaieelian 4
  • Fatemeh Mirmohamadi 5
چکیده [English]

Chronic pain is a common problem in health that can lead to disability, in case it gets chronic. On the other hand, recent studies have emphasized that the context of the patient's family and the people who live with this patients are affected by this condition. This family interaction patterns affect the quality and life style. The purpose of this study was to evaluate the relationship between disability and fear of movement as a predictor variables with family functioning in musculoskeletal patients with chronic pain. To this end, through a descriptive study, correlational type, 82 patients with chronic musculoskeletal pain were selected from available samples. They were evaluated in terms of intensity of pain, disability, fear of movement and family functioning. The results of multiple regression analysis indicated weakness and fear of movement significantly predict the functioning of the family. Also, there is a significant difference between intensity of pain and disability and fear of movement in patients.  It seems having chronic pain involves family system over time and becomes part of the disease. This study emphasizes on the importance of systematic approach in the study of pain based on the fact that individual and interpersonal variables have a significant mediator and moderator role in explaining the consequences of pain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chronic pain
  • fear of movement
  • physical disability
  • pain intensity
  • family functioning